Naboorientering Lejrvej 11 februar 2024

Høringssvar om plejeplan for sydlejren 23/260

Høringssvar til Miljøvurdering af Plan og Agenda 21 Strategien

Høringssvar Agenda 21 Strategien indsendt 31. maj, frist udsat til 15. august

Høringssvar til plejeplan for Sydlejren 7. maj 2023

Høringssvar til plejeplan for Søndersø 7. maj 2023

Til Furesø kommune om plejerplan for Sydlejren 26. oktober 22

DN Furesøs høringssvar til budget 2023 (september 2022)

Høringsbrev Stavnsholtvej FN-KBH-24-2022  juni 2022

Høring Udviklingsplan for kollektiv trafik juni 2022

Høring stiforløb Laanshøj Alle. 2021. Vi ønsker træerne bevaret.

DN Furesøs høringssvar til kommuneplanforslag 2021

Høring Nordtoftdal. Stavnsholtkilen okt 2021

Høring Hestetangsvej 80 Farum Vest til Fredningsnævnet okr 2021

Høring Skaterpark på flyvestationen oktober 2021

Høringssvar til Fredningsnævnet om Nordtoftdal

Høringssvar Restaurering af Jonstrup Å

DN Furesø høringssvar til råstofplan 2016/2020

Høringssvar til Spildevandsplan 2020.

Høringssvar Plan og agenda 21 strategi 2020

Udtalelse vedrørende FN-KBH-054-2020 Farum Vestfredningen

Klage vedrørende tilladelse til nedsivning fra kunstgræsbane i Hareskovby 

Høringssvar vedrørende Planforslag og miljørapport for udvidelse af den mulige anvendelse af idræts- og fritidsområdet i Farum Vest. Sagsnummer 20/4053. frist 24 maj.

Klage vedrørende Landzonetilladelse til flyvning med veteranfly fra Flyvestationen. 1.maj

Høring vedrørende lokalplan 150 Pumpehuset ved Søndersø. 1. maj

Lovliggørende dispensation Baunesletten. Til Fredningsnævnet 1. maj

Anmeldelse af skade på stendige Ravnsholt Skov. 14. april 2020

Anmeldelse af skade på stendige Farum Lillevang. 14 april 2020

Anmeldelse af tildækning af et beskyttet dige mellem matr.nr. 1 Ravnsholt Skov og matr.nr. 13 c Farum By, Farum  13 april 2020

Til udvalget for miljø natur og grøn omstilling. Vedrørende plejeplaner og søer. marts 2020

Jonstrup Vang Reguleringsprojekt marts 2020

Høringssvar vedrørende  vandhandleplaner Tibberup Å øvre del. 16 marts 2020

Opfordring vedrørende istandsættelse af Kong Volmers Vej

Klage vedrørende nedlæggelse af markvej januar 2020

Sag vedrørende Stavnsholt Gydevej 72

Vedrørende Udkast til tilladelse til nedsivning, tilslutning og udledning af drænvand fra kunstgræsbane ved Månedalstien til orientering. Sags id: 16/6732 Dok.nr.: 9128/20. Frist 2. marts.2020

2019

Fredningsnævnet. Stavnsholtkilen, Stavnsholtvej. opdeling af bolig. 28. december 2019

Vassingerødløbet og spildevandsplan

P-pladser ved Furesøbad

Supplerende høring om ansøgning om flyvning med veteranfly på Flyvestationen. 31 august 2019

Ang. istandsættelse af Kong Volmersvej og ansøgning om dispensation til terrænregulering i fredet område, matr. 6bz Farum By, Farum FN-KBH-43-2019

29. august 2019

Naboorientering vedr. dispensation fra Lokalplan 56 med tillæg nr. 1 § 6.3.   28. august 2019

Naboorientering: Opførelse af 26 nye boliger i Laanshøj delområde II, 3500 Værløse Sags nr.: 19/3686 30. juni 2019

 Ang. Ansøgning om dispensation til terrænregulering i fredet område, matr. 6bz Farum By, Farum FN-KBH-43-2019 30. juni 2019

 Svar på naboorientering vedr. Ballerupvej 70F, vedr. ændringer af byggeri og arealer omfattet af lokalplan 131, Værket ved Søndersø. 24. juni

 Til Allerød Kommune: Vedrørende høring om miljøgodkendelse til Ramco Ressoursecenter på Farremosen. 17. juni

 Vedrørende [Sagsnr.:18/14400] - [Dok.nr.:52124/19] Landzonetilladelse til shelters, overdækninger og rollespilsaktiviteter. Frist 4. juni 

 Naboorientering vedr. ansøgning om Byrådets tilladelse og dispensation fra Lokalplan 121 til anvendelse af det bevaringsværdige hovedhus, etablering af hegn og opførelse af ny vestlænge til boliger på Bellemosegård i Sydlejren på Flyvestation Værløse.

 Vedrørende Offentliggørelse af revideret forslag til Lokalplan 130 Naturlegeplads på Farum Kaserne Sags nr.: 19/4860 Dok.nr.:46042/19

Høring vedrørende Perimetervejen – østligste etape og Søhusvej. Projekt til udlæg og anlæg af privat fællesvej. Sags nr.: 19/911 Dok.nr.: 37865/19 med frist 2. maj.

Naboorientering - ansøgning om dispensation fra lokalplan 31.4 til udvidelse af Plejecenter Lillevang. 29. maj

 Vedrørende Længehusene i Sydlejren

Det er foreslået at høringsperioden i forbindelse med dispensationer fra lokalplaner, dispensationer fra beskyttelseslinjer i naturbeskyttelsesloven, helhedsvurderinger i henhold til byggeloven samt landzonetilladelser skal ændres fra 3 uger til 2 uger 14. maj

Naboorientering vedrørende matr. nr. 1H Søndersø Vandværk. Ballerupvej 70A, 3500 Værløse. Sags nr. 18/19988. 3 april

 

DN Furesøs kommentarer til Høring om fingerplan 2019  21 marts

 Vedrørende lovliggørende landzonetilladelse til jorddeponering, Flagsøvej 7 18. marts

 Naboorientering om ansøgning om landzonetilladelse til stald- og maskinbygning på Stengården, Lejrvej 4B, 3500 Værløse 4. marts

Høringssvar til: Forslag til plejeplan for Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård  12. januar 2019

2018

2017

Dispensation: Badebro i den nordlige del af Søndersø. Klagefrist 6. juli 2017

Afgørelse om, at LAR-projekt i Sydlejren på den tidligere Flyvestation Værløse ikke er VVM-pligtigt. Klagefrist 12. juni 2017

I høring fra 5. december 2016 til 6 februar 2017: Forslag til tillæg 13 til kommuneplan 2013, lokalplanforslag 122 for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj med tilhørende miljøvurdering.

I høring til 13. januar 2017: Forslag til lokalplan 131 for Værket ved Søndersø med tillæg 10 til kommuneplan 2013. Klagefrist for den tilhørende afgørelse om  miljøvurdering, der er en del af denne fil, er 9. december.