Fredningsgruppen arbejder med følgende emner.

  • Oprettelse af nye fredninger
  • Stillingtagen til dispensationsansøgninger
  • Besigtigelser med Fredningsnævnet
  • Overvågning af fredningsbestemmelser
  • Vi søger at øge naturindholdet i fredningerne, fx når plejeplanerne revideres

Om de enkelte fredninger, se hjemmesidens afsnit om fredninger i Furesø Kommune

Paragraf 3 gruppen (se denne) overvåger de beskyttede områder hede, sø, mose, eng og overdrev.

 

Fra den fredede
Allerød Lergrav