Afgræsning

Vejledende græsningstryk på udvalgte naturtyper

Beskyttede fortidsminder

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger. (Kulturarvstyrelsen)

Bilag IV arter (Bilag 4 arter)

Bilag 4 arter (bilag IV arter) er arter beskyttet efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver. Bilag IV arterne kaldes ofte blot "beskyttede arter". Læs mere

Farumbøge

Hvad er Farumbøgen egenligt. (Lisbet Heerfordt)

Kan Farumbøgen forynge sig med store dyr i skoven      Læs mere

Flagermus

Forvaltningsplan for flagermus. Miljøministeriet

Grønt Danmarkskort

Formålet med Grønt Danmarkskort er at sikre sammenhæng i nature, indgår i kommunerplan 2021

Kvæg/heste i naturen

Heste som naturplejere (SEGES)

Nationalparker

Stor Natur i Furesø Kommune (Morten Rosenvold Villumsen og Anders Adams)

Hvorfor hegn rundt om naturen

Plejeplaner

Der er plejeplaner for både fredede og ikke fredede områder. Læs mere

Rødlistede arter

Rødlisten er en fortegnelse over planter og dyr, der er blevet rødlistevurderet. I følge Biodiversitetskonventionen er alle lande forpligtet til at vurdere, hvilke arter der er truet og i risiko for at uddø. Listen omhandler således også arter der ikke vurderes som truede. Læs mere

Sommerfugle

Furesøs to sidste sjældne sommerfugle (DN bestyrelse)

Urørt skov

Rapport: omstilling til biodiversitetsskov (Naturstyrelsen)