Fredningen af Farumgård Park (1969) er en del af Mølleåfredningen. 

Læs om fredningen af Farumgård Park 1949 med senere afgørelser her.

 

DN  August 2017

Klage over overtrædelse af fredningsbestemmelserne på Farumgård

DN Furesø har klaget til kommunen over, at ejeren af Farumgård har lukket adgangen gennem Farumgård Park. Siden starten af juli har ejeren ved et opslag ved indgangen til parken lukket adgangen til parken, angiveligt fordi en af deres medarbejdere har været udsat for vold, udøvet af en af havens gæster.

Farumgård har været fredet siden 1949. Både ejendommen og den tilhørende park er fredet, og der er sikret offentligheden ret til at færdes gennem parken. Lukningen af adgangen er en overtrædelse af Overfredningsningsnævnets kendelse af 23. februar 1949 og i klar modstrid med fredningens formål og bestemmelser.

Det er allerede i 2007 blevet klargjort af Miljøministeriet, at ejeren af Farumgård ikke på grund af gener fra offentlighedens færdsel kan tilbagekalde den i 1949 tinglyste aftale om færdselsret, da der ved kendelsen fra 1969 er tilkendt erstatning for de gener færdsel måtte medføre.

Ejeren har efter denne afgørelse søgt om dispensation til at ændre stiforløbet, så offentlighedens færdsel ikke længere kunne ske ad stien gennem selve gården. Fredningsnævnet meddelte afslag på dispensationsansøgningen.

DN Furesø har derfor anmeldt lukningen af gennemgangen som en klar overtrædelse af Overfredningsningsnævnets kendelser af 23. februar 1949 og 12. august 1969, samt Fredningsnævnets afgørelse af 2. august 2007, og anmodet om at det ulovlige forhold bliver bragt til ophør jf. naturbeskyttelseslovens § 73 stk. 1 og 5.

At lukke adgangen midlertidigt er en klar ulovlighed, og kommunen bør stoppe ulovligheden  med det samme. En mere permanent lukning af adgangen vil være i så klar modstrid med fredningens formål, at det skal betragtes som en videregående afvigelse, der fordrer en helt ny fredningssag, som der ikke er grundlag for.

 

Hvis der, som angivet af ejeren, forekommer tilfælde af vold og trusler om vold, så er det forhold, ejeren kan rette henvendelse til politiet om. Den slags uoverensstemmelser reguleres af samfundets almindelige regler om trusler, vold og opførsel, og er i realiteten fredningen uvedkommende.

Publikum skal naturligvis overholde adgangsreglerne, hvilket også er det helt fremherskende, og enkelte gæsters dårlige opførsel giver ikke ejer hjemmel til at hævde en form for nødretstilstand og lukke adgangen for alle de besøgende, som overholder reglerne og nyder turen gennem området i overensstemmelse med fredningens formål og bestemmelser.

Kontakt: Lisbet Heerfordt, DN Furesø, furesoe@dn.dk">furesoe@dn.dk, tlf. 4495 8708

 

Politianmeldelse.  Fra kommunens hjemmeside 27. september 2017:

Kommunen er tilsynsmyndighed og skal sikre, at gældende fredningsbestemmelser efterleves. Da ejeren ikke har villet genåbne portene, har kommunen derfor set sig nødsaget til at politianmelde lukningen. Nu er det op til Politiet at træffe de fornødne foranstaltninger således, at offentligheden igen kan få glæde af en spadseretur med udsigt til Farum Sø

 

Den 18. juni blev ejeren Frifundet for lukning af sti langs Farum Sø. Læs retsresuméet her.

Og her er domsudskriften

Juli 2018. Statsadvokaten har anket sagen om adgang gennem Farumgård

Læs kommunens pressemeddelelse om anken her.

November 2019. Ankesagen er nu aflyst.

Revision af fredningen

Der er startet en sag med det formål at revidere fredningen

Læs kommunens forslag til revision af fredningen af Farum Gård her.

I marts 2020 bragte Frederiksborg Amts avis to artikler af Troels Brandt om Farumgårdstien:

Farumgårdstiens historie del 1

Farumgårdstiens historie del 2

Der har været afholdt offentligt møde og besigtigelse på stedet. Så nu venter vi på Fredningsnævnets afgørelse.