Biodiversitet - Naturkapitalindeks

Biodiversitet betyder mangfoldighed af levende organismer. En høj biodiversitet er derfor ensbetydende med et stort antal arter indenfor et område.

Danmark har internationalt forpligtet sig til at stoppe nedgangen i biodiversitet senest år 2020.

Hvordan måles biodiversitet?

Naturplan Danmark, der udkom oktober 2014, stillede forslag om udarbejdelse af biodiversitetskort, der kan give et videnskabeligt grundlag for kommunernes planlægning.

Forskere fra Københavns og Århus Universitet har beskrevet biodiversiteten i Danmark i rapporten  "Biodiversitetsrapport for Danmark". Biodiversitet er her opgjort på basis af data fra DOF-basen, Naturbasen (fugleognatur.dk), Danmarks Svampeatlas, Atlas Flora Danica, Naturdatabasen (Danmarks Miljøportal) og en række eksperter med indgående kendskab til levesteder for rødlistede arter.

Artsrigdommen er bl. a. gjort op som en ”artsscore” for de enkelte områder af landet. Artsrigdommen i Furesø Kommune er stor sammenlignet med landets gennemsnit. Det skyldes at kommunen er en mosaik af søer, skove, enge og et begrænset landbrugsareal. Artsrigdommen indenfor kommunen varierer meget (se nedenfor). Den største tæthed er i Søndersø, Furesøen, i Store og Lille Hareskov og i Ryget Skov med Sækken. Se kortet nedenfor.

 

Et interaktivt kort over biodiversitet i hele landet og med mulighed for at Zoome ind på enkelte områder findes på miljøgis  (data fra 2021)

Naturkapitalindeks

Tages der hensyn til artsrigdommen (se ovenfor) i de enkelte typer af arealer, er det muligt at udregne en samlet værdi for naturkvaliteten i en kommune. Dette kaldes naturkapitalen. Naturkapitalindekset for alle kommuner i 2015 og 2020 kan ses i linket nedenfor:

Naturkapitalindeks 

 

Naturkapitalindeks for Furesø Kommune 2020:

Naturkapital. Figuren viser på x-aksen de enkelte naturtypers procentvise andel af kommunens samlede areal. På y-aksen er afsat artsrigdommen. Det kan ses at artrigdommen er høj i kommunens skove. Da vi har mange skove tæller det godt i det samlede regnskab. Søerne har en meget høj artsrigdom , hvilket også er tilfældet for eng/mose, der dog har et mindre areal og derfor tæller mindre til det samlede.

Den såkaldte naturkapital (et samlet udtryk for mængden og kvaliteten af kommunens natur) er beregnet til 57, hvor gennemsnittet for alle Danmarks 98 kommuner er 24. Dette gør Furesø til nummer fem af samtlige kommuner.

Læs mere om kommunernes naturkapitalindeks her

 

Naturkapitalindekset angiver mængde og kvalitet at kommunens natur. Furesø ligger på femtepladsen af landets 98 kommuner. Hvorfor har Furesø Kommune et højt naturkapitalindeks?

For det første er vi heldige at have meget skov, mange søer med fint naturindhold og mange paragraf 3 beskyttede naturområder. For det andet har vi ikke så meget landbrug, og det vi har, er ikke særligt intensivt dyrket.

Men hvad kan vi selv gøre for at øge naturkvaliteten?

Vores skove er enten allerede erklæret som urørt skov eller er på vej til at blive urørt skov. Dette vil med tiden øge biodiversiteten.

I Danmarks Naturfredningsforening har vi kæmpet for kommunens mange fredninger. Fredningerne har dæmpet byspredningen. Farum Vest fredningen hindrer således at Farum by breder sig mod vest, som der ellers var planer om, Stavnsholtkile-fredningen hindrer at Farum vokser sammen med Birkerød. Fredningen ved Laanshøj sikrer at Laanshøj ikke udbygges yderligere, og Landsplandirektivet sikrer store dele af Flyvestation Værløse.

Vækst sker ofte på naturens bekostning. En ubegrænset vækst vil derfor true vores natur.

Vi er glade for, at kommunen har startet et initiativ for mere natur på kommunale arealer. Vi arbejder for, at der også kommer mere natur på private arealer, i haver og på beboerforeningernes arealer. Græsplæner bør omlægges til mere vild natur.

Desuden bør vi indberette alle sjældne arter fx på databasen arter.dk