4. Farum Vest


Fjerde tur: Farum Vest

Det tog hele 17 år at få gennemført Farum Vest fredningen. Naturens dag i 2009 benyttede Danmarks Naturfredningsforening i Furesø til at genåbne Lillevangsstien over markerne i Farum Vest fra Lillevangspark til Skovhegnet. DN-Furesø vandt i 2009 en stor sejr, ved at fredningen af Farum Vest blev endeligt gennemført i hele sin udstrækning, trods modstand fra kommunen. Lillevangsstien var, da Farum Vest fredningen blev rejst, en markvej, men i 2003 blev den pløjet op og tilsået med korn, uden at der var givet tilladelse til det. Siden har stien været pløjet op flere gange på trods af, at den er beskrevet og medtaget i fredningen. DN genåbnede i august 2008 stien, men igen i 2009 blev den pløjet op og tilsået med korn. I juni 2009 kom den endelige afgørelse fra Naturklagenævnet, der freder arealerne i Farum Vest, og DN har igen opfordret kommunen til at sikre, at Lillevangsstien bliver etableret som en permanent sti, der sikrer offentlighedens færdsel til fods og på cykel over det fredede område fra Lillevangsvej til Farum Lillevang. Først i 2010 blev stien afmærket som en blivende sti af Furesø Kommune.

Turen starter på Lillevangsvej, hvor Lillevangsstien fra Farum Vestskov krydser Lillevangsvej. Lillevangsstien følges fra Lillevangspark over marken til spejderhytten på Skovhegnet og videre til Farum Lillevang. Turen fortsætter over det fredede stendige ind i Farum Lillevang. Her ses Flådeegene og naturskovsområdet med broncealderhøjene Kaffehøj, Thehøj og Kakaohøj. Turen kan forlænges, så man ser pottemagerværkstedet og den forsvundne landsby Bodelstorp. Tilbage ad Brede enge og Hestetangsvej til startstedet. Turen præsenterer den store fredning af Farum Vest.Turen er på cirka 4,5 km.

Kanonindhold: Farum Vestfredningen, moræneflade og udsigt over Mølleådalen, fredet landbrugsland, Farum Lillevangs smukke skovbryn, kulturspor i Farum Lillevang, Mølleåfredningerne fra 1948.

Tur med DN til Farum vest fredningen

Kort over en rute i Farum vest fredningen og Farum Lillevang. Bemærk de omtalte høje i skoven (markeret med et X)