2017 Helhedsplan for Flyvestationen og diverse tilladelser.

I forbindelse med kommuneplan 2017 vil der blive udarbejdet en helhedsplan for Flyvestationen (planen omfatter ikke Sydlejren og Laanshøj). Planen kommer i høring samtidig med høringen af den nye kommuneplan.

Se Høringsversionen af Sammenhængende planlægning for Flyvestationen her. 

DN Furesø udarbejdede et høringssvar, som er en del at høringssvaret om kommuneplanen.

Du kan læse DN Furesøs kommentarer til kommuneplanforslag 2017 og Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen her.  

Her er den endelige vedtagne version af Sammenlignende planlægning for Flyvestationen

 

I december 2016 blev der givet Landzonetilladelse til Para- og Hangliding på Flyvestationen Værløse. 

DN Furesø klagede over denne tilladelse, der efter vores mening vil forstyrre dyrelivet på Flyvestationen

I september 2018 kom afgørelsen i denne sag. Vi fik ikke ret i klagens hovedpunkter, men vi fik medhold hvad angår risiko for negativ påvirkning af ynglende rørhøg og rørdrum. Derfor blev  der indføjet restriktioner for bilkørsel og mindsteafstand til Bringe Mose og Søndersø. Se hele afgørelsen her

 

DN Furesø har i oktober 2017 klaget over "Landzonetilladelse til bane, overdækket strigleplads, mandskabsvogn, mobil toiletvogn og læskur på Flyvestationen”.

Læs klagen her

 

I august 2017 klagede DN Furesø ove”Landzonetilladelse til parkeringsplads og jordvold på Flyvestationen”  Parkeringspladsen skal ligge på den gamle helikopter -landingsplads. Vi klagede over denne afgørelse. Hvis planen gennemføres vil der blive bilkørsel på tværs af cykelvejen. Vi mener desuden at afgørelsen strider mod kommuneplanen, der kun omtaler eventparkering, ikke daglig parkering. Du kan læse hele klagen her: Klage vedrørende landzonetilladelse til parkering og jordvold på Flyvestationen.

 

I maj 2018 blev der givet Landzonetilladelse til etablering af modelflyveplads på Flyvestationen . Se tilladelsen her.

FN Furesø har klaget over tilladelsen. Klagen har tre hovedpunkter: offentlighedens adgang, støj og hensynet til naturen.

Afgørelsen kom april 2019. Afgørelsen fastsætter støjgrænser og slår fast, at der er offentlig adgang til flyveområdet.

 

I oktober 2018 blev der udsendt naboorientering om  Ansøgning om landzonetilladelse til at flyve med veteranfly fra Flyvestationen.

Læs DN Furesøs svar her

I august 2019 indsendte vi Supplerende høring om ansøgning om flyvning med veteranfly på Flyvestationen

 1. maj 2020 klagede DN Furesø over landzonetilladelsen til at flyve med veteranfly på flyvestationen

 

I oktober 2018 blev der givet Landzonetilladelse til etablering af primitiv overnatningsplads på Flyvestationen

Efter en dialog med kommunen besluttede DN Furesø ikke at klage.

Januar 2019 kom afgørelsen i vores klagesag vedrørende Landzonetilladelse til parkeringsplads og jordvold på Flyvestationen. Vi fik ret i klagen. Planklagenævnet ophæver afgørelsen. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder. 

 

 

Januar 2022 kom afgørelsen i vores klage over Furesø Kommunes tilladelse til flyvning med veteranfly.  Planklagenævnet ophævede Kommunens tilladelse. Det blev fastslået i afgørelsen at "Afgørelsen indeholder ikke en tilstrækkelig vurdering i forhold til beskyttelsen af fugle"

Læs hele afgørelsen fra Klagenævnet her.