Flagermusgruppen

  • Gruppe arbejder med at lære flagermusene og deres levevilkår at kende.
  • Projektet startede som et pilotprojekt i 2010.
  • Formålet med projektet er at registrere steder i Furesø Kommune, hvor der lever flagermus. Registreringerne stilles til rådighed for Furesø Kommune med henblik på at øge kommunens muligheder for at forbedre levevilkårene for flagermus. 


Projekt til registrering af flagermus

Formålet med projektet er at registrere forekomster af flagermus i Furesø Kommune med henblik på at forbedre kommunens mulighed for at tage hensyn til flagermus i forbindelse med administration og drift. Registreringerne stilles til rådighed for Furesø Kommune med henblik på at forbedre kommunens indsats i forhold til Habitatdirektivet. Erfaringerne fra projektet kan danne udgangspunkt for udarbejdelse af retningslinjer for pleje af beplantninger og skovarealer med forekomst af flagermus. Projektet skal formidle viden og øge opmærksomhed om flagermusbeskyttelse i Furesø Kommune. Projektet er igangsat med reference til Furesø Kommunes Agenda 21 plan og de mål, kommunen har sat for den biologiske mangfoldighed og inddragelse af borgerne i udviklingen af kommunen.

I 2010 kørte projektet som pilotprojekt, hvor indsatsen blev prioriteret til at dække få arealer. Kommunen udpegede områder af særlig interesse for arbejdet i 2010, så registreringerne kunne indgå i en fælles drøftelse inden træfældninger. I de udvalgte områder blev der foretaget screening, det vil sige registrering af forekomster af flagermus, indtegning på kort af områder med aktivitet, områder med særlig kraftig aktivitet og om muligt registrering af fund af yngle- og overvintringskolonier. DN Furesø har sammenfattet resultaterne fra pilotprojektet i en rapport, som Furesø Kommune modtog.

DN Furesø modtog i 2010 fra Kommunens miljøinitiativpulje 5.400.- kr. til indkøb af flagermusdetektorer til brug ved arrangementer og til udlån til projektdeltagere. I 2011 modtog DN Furesø derudover 12.300 kr. til indkøb af en detektor med digitalt optagelsessystem, der gør det muligt at foretage sikker identifikation og dokumentation af artsbestemmelse.

Da der viste sig at være stor interesse for projektet, er projektet videreført.

Der udarbejdes hvert år en kortfattet oversigt over resultaterne af årets registreringer, som kan ses på DN Furesøs hjemmeside.

Projektgruppen varetager kontakten mellem Furesø Kommune og DN. DN foretager feltarbejdet og registreringerne. Kommunen bidrager med omtale af projektet på kommunens hjemmeside og oplysninger om, hvordan private kan være med til at passe på flagermusene. Kommunen har på sin hjemmeside på  BorgerTip Borger etableret mulighed for at borgere kan indberette, hvor man har set flagermus.  Flagermusgruppen er åben for alle.


Kontaktperson for Furesø Kommune: Kristian Søgaard.
Kontaktperson for DN Furesø: Carsten Juel, 5141 6781 cjuel.cj@gmail.com 
 

Indberet selv, hvor du har set flagermus

Indberetning af flagermus kan nu ske via kommunens Borger Tip Borger

På denne måde kan du bidrage til, at vi får bedre mulighed for at beskytte flagermusene.

Der er allerede indberettet en lang række observationer i store dele af kommunen, og oplysningerne er tilgængelige for alle (se nedenfor).

 

Flagermusgruppen hører også meget gerne fra dig, hvis du har kendskab til flagermuskolonier i kommunen

 

Kort over observationer af flagermus i Furesø Kommune.

På kortet nedenfor ses alle indberetninger 2010-2020. De bare områder er ikke udtryk for, at der ikke kan træffes flagermus, forklaringen er snarere, at områderne ikke er blevet undersøgt.

Ovenfor Alle flagermusregistreringer 2010 til 2020 i den nordlige del af kommunen

Ovenfor Alle flagermusregistreringer 2010 til 2020 i sydlige del af kommunen

Kort over de enkelte års registreringer af flagermus kan ses på kommunens hjemmeside.

 

Borgerregistrering af flagermus i 2011

Borgerregistrering af flagermus i 2012

Borgerregistrering af flagermus i 2013

Borgerregistrering af flagermus i 2014

Borgerregistrering af flagermus i 2015

Borgerregistrering af flagermus i 2016

Borgerregistrering af flagermus i 2018

Borgerregistrering af flagermus i 2019. Flagermus alle syd 2019. Flagermus alle nord 2019

 Borgerregistreringer af flagermus 2020

Borgerregistreringer af flagermus 2021

Borgerregistreringer af flagermus 2022. 2022 nord. 2022 syd

Borgerregistreringer af flagermus 2023

 

Status efter sæsonen 2022

Der er indberettet ca. 3000 observationer af flagermus i kommunen. Observationerne fordeler sig på 8 arter:

 Dværgflagermus. Er meget almindelig i kommunen, både i byerne og i skovene.

Pipistrelflagermus. Blev observeret i Jonstrup Vang 2021 og ved Søndersø 2021.  Det er de første  observationer i Furesø kommune. Det er endnu ikke afklaret, hvor udbredt den er. Det kan være individer på gennemrejse, eller der kan være ynglekolonier.

Troldflagermus. Træffes oftest nær store træer. De fleste observationer er da også gjort i skovene, hvor den er almindeligst, men den er også truffet i byerne. Vi har fundet flere kolonier af troldflagermus, alle i gamle træer med spættehuller. Dette viser endnu en gang hvor vigtigt det er at bevare gamle træer.

Vandflagermus. Jager oftest over vand, træffes både over vores store søer og over helt små vandhuller. Er meget udbredt i Kommunen.

Brunflagermus. Er stor, flyver tidligt ud og registreres derfor ofte. Flyver over al slags terræn; både i byerne, over skovene og over så åbne steder som Værløse Flyveplads.

Skimmelflagermus. Er kun truffet i kommunen forår og efterår, hvilket tyder på, at den yngler andre steder, formodentligt i mere landlige omgivelser. Er om efteråret hørt både i Farum, Værløse og Hareskovby. I oktober-november er territorialsangen hørt. De sene observationer i november tyder på at denne art overvintre her. I 2022 indtil 13. november.

Sydflagermus. Træffes oftest i byerne og det åbne land, ikke så ofte i skovene

Langøret flagermus (kaldes også brun langøre). Er kun observeret få gange i kommunen. Denne art er dog svær at lokalisere med en almindelig flagermusdetektor. En sikker bestemmelse kræver normalt time-expansion og analyse på PC. Derfor kan denne art være overset.  I oktober 2016 blev et enkelt individ af Langøret Flagermus set i en kælder i Hareskovby.  Observeret igen i 2017, men stadig kun et enkelt individ. I 2018 blev skrig fra Langøret Flagermus optaget i Sydlejren, Flyvestation Værløse. Juni 2019 blev en død Langøret Flagermus fundet i Hareskovby. 2020 blev orienteringsskrig  fra langøret flagermus optaget både i Store Hareskov og ved Perimetervej i Sydlejren.

 

død langøret flagermus fundet i Hareskovby

Ovenfor: Fordeling af flagermusobservationerne i Furesø Kommune optalt efter art. De store arter (Brunflagermus, Sydflagermus og Skimmelflagermus) er muligvis overrepræsenteret i diagrammet, simpelthen fordi de kan høres på længere afstand.

 

(læs mere om flagermus under "Naturen i Furesø - flagermus" her kan du også høre optagelser af flagermuslyde).

 

Litteratur om flagermus:

 

Flagermus i og omkring Marielyst Slot 2021

NOVANA overvågning af flagermus 2021

Beskyttelse af flagermus og miljøvurderinger. Notat fra Aarhus Universitet 2020. (Især om vindmøller)

Flagermus og større veje. Vejdirektoratet 2011, Julie Dahl Møller og Hans J. Baagøe

Flagermus på Bornholm 2018 notat

DN Furesø har udgivet en folder om Flagermus i Furesø Kommune. Du kan læse folderen her.

Naturstyrelsen har i maj 2013 udsendt en Forvaltningsplan for Flagermus.  I denne plan kan du læse om reglerne for beskyttelse af flagermus. Der er desuden et afsnit om de enkelte arters biologi og udbredelse i Danmark. 147 sider. Nok den mest omfattende artikel om flagermus på dansk.

Ahlen and Baagøe 1999. Use of ultrasound detectors for bat studies in Europe: experiences from field idication, surveys and monitorting. Indeholder lyddiagrammer.

Flagermus i og omkring Store Dyrehave 2021 (Baagøe og Johansen)

NOVANA overvågning af flagermus 2020.

NOVANA flagermusovervågning 2019

NOVANA overvågning af arter 2004-2011 bl. andet flagermus

Flagermus i Skåne. Fladdermöss i Skåne.

Overvågning af flagermus version 3 2018

Flagermus vil ikke bo i kasser. rapport

Flagermus i Stevns Kommune 2012-2014

Projekt troldflagermus i nationalpark Mols Bjerge. NATURRAPPORTER FRA NATIONALPARK MOLS BJERGE - nr. 2/2015

Vejledning Flagermus og større veje. Registrering af flagermus og vurdering af afværgeforanstaltninger. Vejdirektoratet 2011

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV. 2007

Se også Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) (www.flaggermus.no/)

Bøger på engelsk:

Jon Russ: Bat Calls of Britain and Europe. 2021. Denne meget udførlige bog kan anbefales.

Jon Russ: British Bat Calls, a guide to species identification. 2012

Christian Dietz and Andreas Kiefer: Bats of Britain and Europe. 2014

Michel Barataud: Acoustic Ecology of European Bats.

Niel Middleton, Andrew Froud and Kieth French: Social Calls of the Bats of Britain and Ireland.

  

Dværgflagermus. Foto Carsten Juel

Flagermushus ved Søndersø

Flagermusgruppen har lånt det gamle pumpehus ved Søndersø af kommunen. Huset er nu indrettet til flagermus. I nærheden af pumpehuset er der med kommunens tilladelse opsat flagermuskasser.

Og så venter vi på at flagermusene flytter ind.