Registrering af krybdyr og padder i Furesø Kommune

Registreringer af padder og krybdyr skete tidligere via den halvprivate database Fugle og Natur.

Alle indberetninger bidrog til "Atlasprojekt danske padder og Krybdyr"

Vi anbefaler, at man fra december 2020 bruger den statslige artsportal arter.dk.

 

Bestemmelse af Padder og Krybdyr

I listen til venstre kan du gå ind på de enkelte arter af padder og krybdyr. Der er kun medtaget de arter, der sandsynligvis kan observeres i kommunen. Beskrivelsen rummer information om artsbestemmelse, levevis, stemme, æg/unger, levesteder og billeder af arten.

I forbindelse med atlasprojektet, er der udgivet en bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr.

 

Links til tidligere undersøgelser i Kommunen:

 

Registrering af EU beskyttede dyrearter på Flyvestation Værløse (AMPHI 2008)

Stor Vandsalamander og Spidssnudet frø i Farum Nord 2007 (AMPHI)

Grøn frø

Markfirben

Skrubtudse

Lille vandsalamander

Spidssnudet frø

Skovfirben

Hugorm

Stålorm

Stor vandsalamander

Snog

Butsnudet frø