Registrering af krybdyr og padder i Furesø Kommune

Registreringer af padder og krybdyr skete tidligere via den halvprivate database Fugle og Natur.

Alle indberetninger bidrog til "Atlasprojekt danske padder og Krybdyr"

Vi anbefaler, at man i fremtiden bruger den statslige artsportal arter.dk.

 

Bestemmelse af Padder og Krybdyr

I listen til venstre kan du gå ind på de enkelte arter af padder og krybdyr. Der er kun medtaget de arter, der sandsynligvis kan observeres i kommunen. Beskrivelsen rummer information om artsbestemmelse, levevis, stemme, æg/unger, levesteder og billeder af arten.

I forbindelse med atlasprojektet, er der udgivet en bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr.

 

Links til tidligere undersøgelser i Kommunen:

Amphi rapport 2021 Padder i Farum Nord. Om ændringer i paddebestanden i Kaserneområdet.

Registrering af EU beskyttede dyrearter på Flyvestation Værløse (AMPHI 2008)

Stor Vandsalamander og Spidssnudet frø i Farum Nord 2007 (AMPHI)

Grøn frø

Markfirben

Skrubtudse

Lille vandsalamander

Spidssnudet frø

Skovfirben

Hugorm

Stålorm

Stor vandsalamander

Snog

Butsnudet frø