Registrering af krybdyr og padder i Furesø Kommune


Alle danske krybdyr og padder er fredet efter Naturbeskyttelsesloven. Desuden er blandt andre markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø beskyttet af EUs Habitatdirektiv (bilag IV arter). Dette betyder, at dyrene ikke må slås ihjel og at deres levesteder skal beskyttes.

For at kunne leve op til disse krav og for at kunne bidrage til at bevare biodiversiteten, er det helt afgørende at vi har kendskab til udbredelsen af disse fredede dyr. DN Furesø har derfor startet et projekt til registrering af padder og krybdyr. Projektet gennemføres i samarbejde med Furesø Kommune.

Alle opfordres til at registrere deres observationer af padder og krybdyr i databasen "Fugle og Natur", der har adressen www.fugleognatur.dk

 

Første gang man bruger Fugle og Natur skal man oprettes som bruger. De følgende gange bruger man bare sit password ved log in. En vejledning i brugen af Fugle og Natur kan læses her:

Bemærk at der er flere måder at angive et findested på: 1) Man han bruge "Vælg en lokalitet fra kortet". Der er ca. 90 registrerede lokaliteter i Furesø Kommune.  2) Man kan også bruge "Angiv lokalitet ved hjælp af fritekst indtastning". Her skrives lokaliteten og man ser derefter, om den allerede er oprettet. 3) Hvis man tidligere har været på samme lokalitet, kan man bruge "Vælg blandt seneste besøgte lokaliteter". For alle metoder er det vigtigt at lokaliseringen af observationen bliver så præcis som muligt. Hvis man har valgt en lokalitet, der dækker et stort område, er det muligt at præcisere observationspunktet under "ret/slet egne obs".

Man kan også downloade en App kaldet NATURBASEN til iPhone og Android. Med denne App kan man indtaste sine observationer direkte, når man er i felten. GPS systemet sørger for placeringen på kortet. Også her er det muligt via computeren at præcisere fundstedet. Der er udkommet en ny udgave af App´en marts 2015.

Alle indberetninger bidrager til "Atlasprojekt danske padder og Krybdyr"

 

Bestemmelse af Padder og Krybdyr

I listen til venstre kan du gå ind på de enkelte arter af padder og krybdyr. Der er kun medtaget de arter, der sandsynligvis kan observeres i kommunen. Beskrivelsen rummer information om artsbestemmelse, levevis, stemme, æg/unger, levesteder og billeder af arten.

I forbindelse med atlasprojektet, er der udgivet en bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr.

 

Links til tidligere undersøgelser i Kommunen:

 

Registrering af EU beskyttede dyrearter på Flyvestation Værløse (AMPHI 2008)

Stor Vandsalamander og Spidssnudet frø i Farum Nord 2007 (AMPHI)

Grøn frø

Markfirben

Skrubtudse

Lille vandsalamander

Spidssnudet frø

Skovfirben

Hugorm

Stålorm

Stor vandsalamander

Snog

Butsnudet frø