Den første fredning ved lov skete så tidligt som 1844. Den første Naturfredningslov er fra 1917. Loven blev revideret i 1937.


Fredninger

Naturfredning er et redskab til at sikre og forbedre natur og kulturværdier i fremtiden. Det er det stærkeste, mest alsidige og samtidig det mest holdbare middel i lovgivningen omkring landskabet.

Danmarks Naturfredningsforening har rejsningsret i fredningssager, og bestyrelsen for de lokale afdelinger er med til at udforme fredningsforslag for lokalområdet.

I november 2013 blev der vedtaget en ny handlingsplan for fredninger. Hovedformålet er:

1. Større sammenhængende naturområder, der skal hjælpe dyr og planter til at kunne sprede sig.

2. Landskabsfredninger med større uforstyrrede landskaber for at befolkningen fortsat kan opleve landskaber, der har en fortælleværdi om landskabernes dannelse og kulturspor og som samtidig har en rekreativ og oplevelsesmæssig værdi.

3. Perlerne, som er de unikke, de vigtigste og de nationalt værdifulde lokaliteter, som ganske enkelt ikke må gå tabt, fordi der kun er få lokaliteter af den pågældende art eller kvalitet.

Læs hele handlingsplanen her.

De enkelte fredninger er beskrevet mere udførligt på www.fredninger.dk, hvor du kan læse fredningskendelserne for de enkelte fredninger og få inspiration til naturoplevelser, samt læse mere om områdernes dyre- og planteliv, geologi, kulturhistorie og også finde gode turforslag. 

Fredninger efter Naturfredningsloven eller senere Naturbeskyttelsesloven, og som henhører under fredningsnævnenes myndighedsområde, er medtaget i Miljøportalen.

Der findes ikke en fuldstændig fortegnelse over den anden type fredninger, nemlig deklarationsfredningerne. 

 

På www.dn.dk kan du læse om Danmarks Naturfredningsforenings arbejde med at beskytte naturen.

Læs om de enkelte fredninger i Furesø Kommune. Se kolonnen til venstre

Værløse Flyvestation er ikke fredet, men beskyttet af Landsplandirektivet.

 

Plejeplaner.

Alle fredninger skal have en plejeplan, desuden findes plejeplaner for andre naturområder og  fx. for de grønne arealer i boligområder.

Flere plejeplaner er udløbet og bør fornyes.

En oversigt over plejeplaner findes på kommunens hjemmeside. Plejeplaner

 

 

Anden naturbeskyttelse (se afsnit til venstre):

Vores fortidsminder er fredet efter Museumsloven

Naturbeskyttelsesloven beskytter bestemte naturtyper (de såkaldte paragraf-3 områder).

NATURA 2000 områder er fredet efter EUs naturbeskyttelsesdirektiver. Natura 2000 områderne og natura 2000 planerne kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.