Områder udpeget efter EU´s naturbeskyttelsesdirektiver (fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet) kaldes tilsammen for Natura 2000 områder. Direktiverne for de beskyttede områder omfatter regler for beskyttelse, genopretning og overvågning.

I Furesø Kommune findes oprindeligt to Natura 2000 områder:

EU-Fuglebeskyttelsesområde: Et sammenhængende område bestående af Furesø, Fiskebæk, Farum Sø, Sækken ved Ryget Skov og Sortemosen. Foruden de store søer er nogle 0-50 m smalle striber land rundt om søerne med i det beskyttede område. Den præcise lokalisering kan ses på Miljøportalens arealinfo http://www.miljoeportal.dk

EU-Habitatområde: Et sammenhængende område i kommunen. Det omfatter de ovennævnte områder plus et område ved Mølleåen og en større del af Nørreskoven ud mod Furesøen

For de enkelte områder er der udarbejdet en Natura 2000-plan, der indeholder en beskrivelse af  områdets aktuelle naturtilstand, trusler mod naturen, mål for naturtilstanden og et indsatsprogram.

Natura 2000-planernes formål er at beskrive, hvordan man skal behandle områderne, så man stopper tilbagegangen for naturtyper og arter i de enkelte områder.

I december 2013 udkom "Miljøministeriet gør status over vigtig natur". Heri gøres status for Natura 2000 områderne og der fremlægges planer helt frem til 2021. Se en beskrivelse at området

139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Shov her

I oktober 2016 kom Forslag til Nature 2000 handleplan 2016-2021 for Øvre Mølleå, Furesø og Frederiksdal Skov

 

Revision af Nature-2000 områderne. I 2017 startede en procedure til revision af Natura-2000 områderne. I vores kommune er nogle mindre områder (Bl. a. området ved Marinaen) taget ud af beskyttelsen. Ser man på  hele Natura-2000 området Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov foreslår Miljøstyrelsen 27,2 ha udtaget af beskyttelsen og kun 1,8 ha tilføjet beskyttelsen. 

Det var muligt for kommunerne og andre at foreslå nye områder eller udvidelse af eksisterende Natura-2000 områder. DN Furesø har (4. januar 2018) foreslået følgende udvidelser af Natura-2000 områderne i Kommunen:

Brede Enge

Grethesholm og Præstemosen

Ryget Skov ved Farum Sø

Enghaven

 

Forslaget blev også bragt i Frederiksborg Amts avis med titlen DNs høringssvar om udvidelse af Natura 2000 områder.

 

August 2018 udsendte Miljøstyrelsen nyt materiale om afgrænsning af Natura 2000-områderne. Forslaget blev sat i høring til 17. september.

Der er foreslået store udvidelser af det eksisterende Natura 2000-område, kaldet  område 139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. 

I Furesø Kommunen medtages nu Farum Lillevang nord for Slangerupvej, dele af Ryget skov, hele resten af Nørreskoven, Store Hareskov, Lille Hareskov og Jonstrup Vang. Det vil sige at alle vores større skove er Natura-2000 områder.

Flere detaljer her

 

Dele af Nørreskoven og dele af Furesøen er Natura 2000 område.

Landskabet langs Mølleåen er Natura 2000 område.

Billedet viser den foreslåede nye afgrænsning af Natura 2000-området Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.