Rødlisten er en fortegnelse over planter og dyr, der er blevet rødlistevurderet. I følge Biodiversitetskonventionen er alle lande forpligtet til at vurdere, hvilke arter der er truet og i risiko for at uddø. Listen omhandler således også arter der ikke vurderes som truede.

Formålet med rødlisten er (citat Naturstyrelsen):


•at gøre opmærksom på arter, der er forsvundne eller er truede,
•at danne grundlag for en prioritering af naturovervågningen i Danmark
•at skabe en platform for naturforvaltnings- og naturbeskyttelsesarbejde nationalt og internationalt, og
•at opfylde internationale forpligtelser overfor Biodiversitetskonventionen ved regelmæssigt at offentliggøre rødlister over naturligt forekommende, forsvundne og truede arter i dansk natur.

 

Rødlistekategorierne

Legende med alle kategorier

I Furesø Kommune er naturen så rig og varieret, at vi har flere af de rødlistede arter at glæde os over, men samtidig forpligter det os til at passe på disse dyr og planters levesteder.

Eksempler på rødlistede arter i Furesø Kommune findes som underpunkter til denne side.

Dette er ikke en komplet liste, der er kun medtaget nogle få letgenkendelige arter.

 

Ny Rødliste. I januar 2020 udkom den ny Rødliste 2019. Der er mange ændringer i forhold til Rødlisten fra 2010. Den største ændring er, at mange ynglefugle er medtaget på listen. Dette er et udtryk for, at det generelt går tilbage for den danske natur. 

 

Rødlistede arter der sandsynligvis kan observeres i Furesø Kommune.

Fugle, sommerobservationer:

Spurvehøg VU

Duehøg VU

Sanglærke NT

Isfugl VU

Mursejler NT

Krikand VU

Rørdrum VU

Hvinand VU

Lille flagspætte EN

Sortspætte VU

Gøg NT

Gulspurv VU

Rørspurv NT

Grønbenet rørhøne VU

Troldand NT

Taffeland VU

Hættemåge EN

Vandstær CR

Vibe VU

Svaleklire EN

Gravand VU

Stær VU

Digesvale NT

Toppet lappedykker VU

Løvsanger VU

Agerhøne VU

Rød glente VU

Nattergal VU

Havørn NT

Blishøne VU

 

Andre:

Violetrandet ildfugl NT

Alle små mårdyr NT

Markfirben VU

Spidssnudet frø NT

Ræv NT

 I 2021 udkom Oversigt over forekomsten af rødlistede arter 2021

For Furesø kommune er antal arter i de enkelte kategorier: kritisk truet (10), truet (33),  sårbar (62) , næsten truet (58) og utilstrækkelig data (60), i alt 223 arter. Så der er mange arter at passe på.

Her er alle de Rødlistede arter i Furesø

Bilag 4 arter

Bilag 4 arter (bilag IV arter) er arter beskyttet efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver. Bilag IV arterne kaldes ofte blot "beskyttede arter".

Reglerne kort (fra Naturstyrelsens hjemmeside):

Regler om beskyttelse af bilag IV-arter - i hovedtræk
• Forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder (bilag IV-arter)
Beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for at eksempelvis overvintre. Det kan eksempelvis være hule træer, hvor flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder. Ved anvendelsen af reglen indgår en vurdering af om den ”økologiske funktionalitet” er påvirket.
• Forbud om mod at forstyrre fugle og bilag IV-arter
Reglerne retter sig mod situationer, hvor en forstyrrelse har skadelig virkning for arten eller bestanden. Det kan f.eks. være hvis sjældne ynglefugle på grund af en forstyrrelse skræmmes bort fra deres redesteder og dette får negativ betydning for bestanden. Der er en betingelse, at forstyrrelsen foretages med forsæt.
• Forbud om forsætlig fjernelse af reder
Der indføres et forbud mod forsætligt, at fjerne eller ødelægge reder og æg.

Bilag IV arterne omfatter:

Pattedyr

Alle arter af flagermus. Se afsnittet Flagermus i Furesø.
Hasselmus
Birkemus
Odder
Marsvin
Alle arter af hvaler

Hvirvelløse dyr

Bred vandkalv
Lys skivevandkalv
Eremit
Sortplettet blåfugl
Grøn mosaikguldsmed
Stor kærguldsmed
Grøn kølleguldsmed
Tykskallet Malermusling

 
Fisk

Snæbel


Padder

Stor vandsalamander
Klokkefrø
Løgfrø
Løvfrø
Spidssnudet frø
Springfrø
Strandtudse
Grønbroget tudse

 
Krybdyr

Markfirben


Planter

Enkelt månerude
Vandranke
Liden Najade
Fruesko
Mygblomst
Gul Stenbræk
Krybende sumpskærm

Indberet sjældne arter

Du opfordres til at indberette observationer af bilag 4 arter, rødlistede arter og alle mulige andre arter i den statslige artsportal arter.dk.

Denne nye artsportal indeholder allerede 49 millioner observationer samlet fra andre databaser.

Her kan du se en Excell-liste over Rødlistede arter i Furesø Kommune