Kunstgræsbane i Hareskovby.

Furesø Kommune har besluttet at medfinansiere en kunstgræsbane ved Månedalsstien i Hareskovby.

I juli 2016 meddelte Kommunen i VVM screeningen at: "Afgørelse om, at etablering af et kunstgræsanlæg ved Månedalstien, Hareskovby ikke er VVM-pligtigt".

Læs VVM screeningsafgørelsen her

 

Denne afgørelse og en samtidig udledningstilladelse gav anledning til flere kritiske artikler i Furesø Avis. Se fx. "DN Furesø i klage over kunstgræsbane i Hareskovby; Drikkevandsmagasinet er sårbart.

 

VVM screeningen blev indklaget til Natur og Miljøklagenævnet af beboerne nær det planlagte baneanlæg.

Planen om en kunstgræsbane kan kun gennemføres, hvis der dispenseres fra den nye lokalplans bestemmelser om afstand til sø og den maksimale byggehøjde på 10,5 m.

Se hele "Lokalplan 116 for Hareskovby" her.

 

8. september 2016: Danmarks Naturfredningsforening har ligeledes klaget over VVM screeningen til Natur og Miljøklagenævnet. DNs klage er begrundet i frygten for forurening af grundvand og nærliggende søer. Læs hele klagen her..

21. september. Bygherre og Kommune meddeler at sagen genovervejes og at de tre ugers svarfrist ikke overholdes.

 

 

Læs mere om kunstgræsbaner på DN hjemmesiden

Fodboldbanen i Hareskov By. Her planlægges kunstgræsbane. Multibanen skal være til venstre.

Ny litteratur.

I maj 2018 kom Miljø og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsens Vejledning om Kunstgræsbaner

Kunstgræsbaner - hvor bliver al gummigranulatet af?

Der er gennem tiden etableret mange kunstgræsplæner i Danmark. Fra disse ny og gamle baner forsvinder hvert år 3.000 kg granulerede bildæk pr bane.

Der er tilsyneladende ikke nogen projekter fra Danmark, der har kortlagt, hvor granulaterne ender, eller hvor stor en andel af granulatet, der er så finkornet, at det kan transporteres som støv ved vindtransport og lande diffust i omgivelserne. For at undersøge andelen af finkornet granulat har Danmarks Naturfredningsforening derfor gennemført sigtning af gummigranulatprøver fra kunstgræsplæner.

Sigtningen viser, at andelen af meget finkornet granulat er størst i ældet granulat og i gummigranulat skrabet fra overfladen af en kunstgræsplæne. Den finkornede del af de knuste bildæk er ikke beskrevet i kendte publikationer. Det må dog formodes, at der i tørre perioder hvirvles en del gummistøv op, når der løbes på banerne, men det er ikke kendt, hvilke effekter støvet har på den omgivende natur, økosystemer og human sundhed.

Læs notatet om gummigranulat her