1. Nyt fra græsserlauget

2. Om Furesø Græsserlaug

Furesø Græsserlaug er en forening, der oprindelig er oprettet af DN i Farum. Formålet er at etablere og vedligeholde græsning på arealer, hvor naturpleje er ønsket. Foreningen har folde i Skovvænget ved Farum Sø og i Enghave-området ved Furesøen på grænsen til Birkerød.

Græsserlauget består af ca. 35 familier, der har påtaget sig at holde opsyn med de dyr, der afgræsser de områder, hvor man ønsker at bekæmpe Bjørneklo. Hver familie får tildelt en uge eller to, hvor de skal en daglig tur til en eller flere folde og se til dyrene.

Det vil være muligt at inddrage nye områder til afgræsning, hvis der viser sig interesse for nye græssergrupper i kommunen. Tidligere var det amtet, der etablerede hegn, når det drejede sig om naturområder, der skulle plejes i landzonen. I dag er det kommunen, der har ansvaret for pleje, og der skal der skal sørge for de nødvendige indhegninger.

I Værløse området findes der en forening kaldet Koklapperne, uden for DN's regi.

Afgræsning er en glimrende måde at bekæmpe Bjørneklo på, og kommunen har indvilliget i, at den kommunale eng i Farumgård Skov bliver afgræsset. Ligeledes er det både kommunen og nogle private grundejere, der har stillet arealerne ved Furesøstien til rådighed for afgræsning.

Nogle har spurgt, om rådyrene vil forblive i området. Dette kan vi besvare bekræftende. Efter at hegnet var sat op og fårene var kommet, sås rådyrene stadig inde i indhegningen, som de meget let springer over. Der er endda født et kid inde i indhegningen kort efter fårenes ankomst.

Medlemmerne af græsserlauget skiftes til at holde opsyn med dyrene, som skal tilses dagligt, for at man kan konstatere at alle dyr er i indhegningen, og at ingen er syge eller på anden måde har brug for hjælp. I tørre perioder, skal græsserlauget sikre, at dyrene har adgang til vand. Desuden skal man tilse, at det elektriske hegn er i orden.
Efter slagtningen får græsserlaugets medlemmer adgang til at købe kødet.

Græsserlauget i Farum blev stiftet i april 2000, der er en forening med egne vedtægter og generalforsamling.

Høslæt
Som noget nyt har vi i 2009 udvidet aktiviteterne til også at slå nogle af kommunens engarealer med le. Vi vil forsøge, om vi kan genskabe en mere artsrig engvegetation i Skovvænget ved Farum Sø og i Enghaven ned mod Furesøen i Stavnsholt med høslæt.

Den ny kalv i Enghaven. August 2016

3. Bestyrelsen i Græsserlauget

Susanne Lund-Larsen formand  tlf. 24 67 05 89 e-mail susannelundlarsen@gmail.com

Lars Henning Nielsen,  tlf. 23 47 59 33 e-mail lhn3@mail.dk

Henrik Tyle: næstformand tlf. 29 24 79 23, e-mail: henrik.tyle@gmail.com

Lisbet Heerfordt, sekretær  21 61 98 89 e-mail: lisbet@privat.dk

Freddie Nøddekær  tlf. 44 95 62 28/61 27 60 54, e-mail: FINO@vip.cybercity.dk 

John Ehrbahn  e-mail   tlf 20 81 59 49 john-e@post.tele.dk

Mogens Lindhardtsen,  tlf.  27 11 77 79, e-mail: mogens.lindhardtsen@gmail.com

  

4. Vedtægter i Græsserlauget

VEDTÆGTER af 15. marts 2011.

§1

Laugets navn er FURESØ GRÆSSERLAUG (tidligere Farum Græsserlaug). Lauget blev oprettet af Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling den 12. april 2000.

Hjemstedet er Furesø Kommune. Laugets adresse er formandens adresse.

Laugets formål er at drive fårehold/kvæghold på arealer i Furesø Kommune på private eller kommunale arealer for at pleje naturområder, hvor der er behov for dette.

§2

Som medlem kan optages enhver borger i Furesø Kommune. Der vil endvidere være mulighed for optagelse af medlemmer fra andre kommuner. Medlemskab er kontingent- og indskudsfrit, og der aflægges ikke regnskab.

§3

Ved indmeldelse forpligter man sig til at føre dagligt tilsyn med dyr og indhegning på et aftalt sted og i en aftalt periode, sædvanligvis af en uges varighed i løbet af sommerhalvåret. Tilsynsugerne aftales på Generalforsamlingen eller umiddelbart herefter.

Desuden bør medlemmerne så vidt muligt hjælpe med slåning for at holde hegnet fri for opvækst eller for at fjerne uønsket opvækst af brændenælder i selve foldene. Denne arbejdsindsats aftales enkelte gange i løbet af sæsonen efter behov og medlemmernes mulighed for at deltage.

§4

Bestyrelsen træffer aftale med en eller flere landmænd eller kommunen om udsættelse af et passende antal dyr. Landmændene afholder udgifter til transport, evt. extra foder og evt. dyrlægehjælp. Udgifter til hegn og akkumulator dækkes af kommunen. Medlemmerne er berettigede til at få andel i slagteudbyttet til dyreejerens fastsatte tilbudspris, men er ikke forpligtede til at aftage kød.

§5

Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling finder sted i perioden 1. januar - 15. marts. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af ethvert medlem når som helst. Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel. Beslutninger sker om muligt i enighed, men om nødvendigt ved flertalsafgørelse af de fremmødte. Hvert medlem har én stemme. Ved stemmelighed tæller formandens stemme for to. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når medlemmerne, dog minimum bestyrelsesmedlemmerne er til stede, evt. ved fuldmagt. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen.

§6

Lauget ledes af en bestyrelse bestående af 4-6 medlemmer, der konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Lauget forpligtes udadtil ved underskrift af formand og et bestyrelsesmedlem.

§7

Lauget kan opløses ved beslutning af en generalforsamling. Foreningens aktiver i form af remedier overlades ved opløsning af lauget til andre interesserede græsserlaug eller til Furesø Kommune.

Vedtægter vedtaget på lavets generalforsamling den 15. marts 2011.

 

5. Referat fra Græsserlaugets generalforsamling

6. Årsberetninger for Græsserlauget