1. Nyt fra græsserlauget

Nyt fra Furesø Græsserlaug 7. maj 2024

Referat af generalforsamling i Furesø Græsserlaug 19. februar 2024

Invitation til generalforsamling i Furesø Græsserlaug mandag den 19. februar 2024

Nyt fra Furesø Græsserlaug 23.9.2023

Nyt fra Furesø Græsserlaug 12.07.2023

Nyt fra Furesø Græsserlaug 29. maj 2023

Furesø Græsserlaug Nu begynder sæsonen 16. maj 2023

Nyt fra Furesø Græsserlaug 4. april 2023

Invitation til generalforsamling i Furesø Græsserlaug mandag den 13. marts 2023

Nyt fra Furesø Græsserlaug 21.10.2022

Nyt fra Furesø Græsserlaug 20.05.2022

Referat fra generalforsamling i Furesø Græsserlaug mandag den 21. marts 2022.

Kære Furesø Græsserlaug. Hermed Invitation til generalforsamling i Furesø Græsserlaug mandag den 21. marts 2022. På vegne af bestyrelsen Lisbet Heerfordt, tlf. 2161 9889

Nyt fra Furesø Græsserlaug 7.10.2021

Nyt fra Furesø Græsserlaug 25. august 2021

Nyt fra Furesø Græsserlaug 11. marts 2021. Udskydelse af generalforsamling 2021

Status ved sæsonafslutningen 2020

Nyt fra Furesø Græsserlaug - Enghavegruppen  1. juli 2020

Nyt fra Græsserlauget juni 2020. Kære dyrepassere og tilsynsførere

Nyt fra Græsserlauget 1. januar 2020. Invitation til generalforsamling 05.02.2020

Nyt fra Græsserlauget 22.11.2019. Status ved sæsonafslutning.

Nyt fra Græsserlauget 15. september 2019. Kære Græsserlaug

Nyhed 28. juni 2019 Nyt fra Græsserlauget, den 28. juni 2019

Nyhed, 28.5.2019. Så er der kommet dyr i folden i Skovvænget

Nyt 1.5.2019. Det går fremad med planerne om at udvide folden i Skovvænget.

Nyt fra Græsserlauget 12. august 2017. Kære Græsserlaug

Nyt fra Græsserlauget 30. juli 2017. Kære Græsserlaug

Nyt fra Græsserlauget 23. og 1. juni 2017. Kære Græsserlaug: 

2. Om Furesø Græsserlaug

Furesø Græsserlaug er en forening, der oprindelig er oprettet af DN i Farum. Formålet er at etablere og vedligeholde græsning på arealer, hvor naturpleje er ønsket. Foreningen foretager naturpleje og passer køer i en fold i Skovvænget ved Farum Sø. Området er ejet af Furesø Kommune, og det er kommunens køer.

Tidligere har græsserlauget også i mange år passet dyr og foretaget naturpleje i Enghaven ved Furesøen på grænsen til Birkerød. Her indgik græsserlauget aftaler med forskellige landmænd om at sætte køer og får på området, og sikrede på den måde, at græsningen blev genindført efter at have været ophørt i en årrække. I Enghaven ejer Enghave Naturlandbrug nu en del af arealet og har dyreholdet og naturplejen. Det er en mulighed, at Furesø Græsserlaug på et senere tidspunkt inddrager nye områder, hvis der viser sig interesse for det.

I Skovvænget ved Farum Sø har græsningen helt trængt Kæmpe-Bjørneklo tilbage. Inden græsningen startede, var hele området dækket af Kæmpe-Bjørneklo. Målet er at holde området åbent som en lysning i skoven og at fremme en mere artsrig vegetation med græsser og blomstrende urter. 

Græsserlauget består af ca. 20 familier. Medlemmerne skiftes til at holde opsyn med dyrene, som skal tilses dagligt, for at kontrollere, at alle dyr er i indhegningen, og at ingen er syge eller på anden måde har brug for hjælp. Man skal også kontrollere vandingssystemet, og at det elektriske hegn er i orden. Vi har plads til nye medlemmer, så hvis du er interesseret, så kontakt formanden.

Når græsningssæsonen starter, mødes vi til en arbejdsdag, hvor folden gøres klar. For at fremme græs og urter slår vi også i løbet af sommeren en del af folden med le.

Græsserlauget blev stiftet i april 2000, og er en forening med vedtægter, generalforsamling og bestyrelse.

Den ny kalv i Enghaven. August 2016

3. Bestyrelsen i Græsserlauget

Lisbet Heerfordt,  kontaktperson tlf. 21 61 98 89 e-mail: lisbet@privat.dk

Henrik Tyle, tlf. 29 24 79 23, e-mail: henrik.tyle@gmail.com

John Ehrbahn    tlf 20 81 59 49 e-mail john-e@post.tele.dk

Mogens Lindhardtsen,  tlf.  27 11 77 79, e-mail: mogens.lindhardtsen@gmail.com

Lars Henning Nielsen, tlf.  2347 5933, e-mail: Lhn3@mail.dk

Gy Larsen, tlf. 5186 5166, e-mail:  gy.larsen53@gmail.com  

4. Vedtægter i Græsserlauget

VEDTÆGTER af 15. marts 2011.

§1

Laugets navn er FURESØ GRÆSSERLAUG (tidligere Farum Græsserlaug). Lauget blev oprettet af Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling den 12. april 2000.

Hjemstedet er Furesø Kommune. Laugets adresse er formandens adresse.

Laugets formål er at drive fårehold/kvæghold på arealer i Furesø Kommune på private eller kommunale arealer for at pleje naturområder, hvor der er behov for dette.

§2

Som medlem kan optages enhver borger i Furesø Kommune. Der vil endvidere være mulighed for optagelse af medlemmer fra andre kommuner. Medlemskab er kontingent- og indskudsfrit, og der aflægges ikke regnskab.

§3

Ved indmeldelse forpligter man sig til at føre dagligt tilsyn med dyr og indhegning på et aftalt sted og i en aftalt periode, sædvanligvis af en uges varighed i løbet af sommerhalvåret. Tilsynsugerne aftales på Generalforsamlingen eller umiddelbart herefter.

Desuden bør medlemmerne så vidt muligt hjælpe med slåning for at holde hegnet fri for opvækst eller for at fjerne uønsket opvækst af brændenælder i selve foldene. Denne arbejdsindsats aftales enkelte gange i løbet af sæsonen efter behov og medlemmernes mulighed for at deltage.

§4

Bestyrelsen træffer aftale med en eller flere landmænd eller kommunen om udsættelse af et passende antal dyr. Landmændene afholder udgifter til transport, evt. extra foder og evt. dyrlægehjælp. Udgifter til hegn og akkumulator dækkes af kommunen. Medlemmerne er berettigede til at få andel i slagteudbyttet til dyreejerens fastsatte tilbudspris, men er ikke forpligtede til at aftage kød.

§5

Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling finder sted i perioden 1. januar - 15. marts. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af ethvert medlem når som helst. Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel. Beslutninger sker om muligt i enighed, men om nødvendigt ved flertalsafgørelse af de fremmødte. Hvert medlem har én stemme. Ved stemmelighed tæller formandens stemme for to. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når medlemmerne, dog minimum bestyrelsesmedlemmerne er til stede, evt. ved fuldmagt. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen.

§6

Lauget ledes af en bestyrelse bestående af 4-6 medlemmer, der konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Lauget forpligtes udadtil ved underskrift af formand og et bestyrelsesmedlem.

§7

Lauget kan opløses ved beslutning af en generalforsamling. Foreningens aktiver i form af remedier overlades ved opløsning af lauget til andre interesserede græsserlaug eller til Furesø Kommune.

Vedtægter vedtaget på lavets generalforsamling den 15. marts 2011.

 

5. Referat fra Græsserlaugets generalforsamling

6. Årsberetninger for Græsserlauget