Læs folder om Enghaven her. 

1. Nyheder fra Græsserlauget

12. august 2017

Kære Græsserlaug

 I dag har kommunen flyttet fårene fra Stavnsholt Enghave til anden fold i kommunen.

 

Vi har gennem hele juli haft problemer med at holde dyrene inde i folden og der har i perioder været daglige henvendelser om løse får, på trods af et nyrenoveret hegn som ikke gav et eneste undsluppet dyr sidste år.

 

Der er blevet gjort store anstrengelser for at afhjælpe problemet og forbedre hegnet yderligere i sommer med ny spændingsgiver og ekstra nethegn, ud over el-trådene, på steder hvor fårene brød ud. Det hjalp også i nogle dage.

 

Men når først enkelte lam har fået smag for friheden, smitter tilbøjeligheden, og da Bjørn og Frank hentede dyrene i formiddags, gik 9 udenfor og 10 indenfor hegnet. Vi vil sammen med kommunen finde løsninger inden næste sæson. Jeg tror det bliver nødvendigt med en lukket fold med nethegn hele vejen rundt.

 

De 4 køer går fortsat i enghaven uden problemer og skal tilses som det eneste frem til engang i oktober. De græsser den yderste fold (se billede) ud mod Furesøen i øjeblikket og vil senere få adgang til resten af foldene. Der ventes snart en kælvning, den største ko bliver mere og mere stor og mægtig dag for dag. Spændende!

 

Til slut vil jeg lige gøre reklame for Skolelandbrugets høstmarked søndag den 20. august, hvor vi deltager.  Vi hjælper Mogens Hansen fra Dalsbakkegård, som bla. vil sælge oksegrillpølser og forskellige spegepølser, lavet på kød fra Anguskøer som udfører naturpleje. 

 

Med venlig hilsen

Mogens Lindhardtsen

 

1.  Nyheder fra græsserlauget

30. juli 2017:

Kære Græsserlaug

Skovvænget:

I fredags blev de 6 får og lam flyttet til andre folde i kommunen efter 8 uger i Skovvænget. Grunden er at moderfårene var ved at miste mælken og så vokser lammene ikke som de helst skal. Bortset fra det, har de haft det fint og var fuldstændigt friske og ville gerne snakkes med. Vi vil savne dem, men dyrenes trivsel går frem for alt. 

Det var nok ikke noget dumt tidspunkt, for i dag har vi haft endnu et kraftigt skybrud og der er store pytter flere steder dernede her til aften. (den nederste del af Fredtofteparken er også en stor pyt.) De 3 stude fra Skolelandbruget klarer det våde vejr udmærket, og det er konstateret at de har tørt leje, Men vi vil gerne have noget mere tørvejr nu.

Enghaven:

Vi har haft noget hyr med at holde nogle af lammene indenfor i folden. På trods af 5000 Volt i hegnet, har de fundet ud af at smutte under tråden. De opholdt sig kun få meter fra folden og smuttede lige så hurtigt ind igen til moderfårene hvor de stadig dier. Ulden isolerer åbenbart så godt, at de ikke får noget videre stød.

Efter 2 ugers bøvl og mange opringninger om løse får, har kommunen nu forstærket hegnet med nethegn på problemstrækningen. Vi krydser fingre for det virker. Ellers er næste skridt at flytte enkelte af problemlammene til andre folde i kommunen sammen med deres moderfår.

De 4 kreaturer går i øjeblikket helt ude i den yderste fold mod Furesøen, hvor vi gerne vil holde dem nogle uger endnu, for at få det græsset ordentligt ned. Det giver også græsset på skrænten mulighed for at gro igen inden de kommer tilbage her igen.

 

God vagt til alle. Ring hvis der er spørgsmål.

 

Mogens Lindhardtsen. mobil 2711 7779.

 

23. juni 2017:

Kære Furesø Græsserlaug

Skovvænget:

I går ankom 3 stude fra Skolelandbruget til Skovvænget, hvor de skal være på sommergræsning sammen med de 6 får og lam, som nu har været der et par uger. Det er en glæde at der nu er et passende antal dyr at holde opsyn med på arealet. Jeg er sikker på at det vil fungere fint, da får og kreaturer supplerer hinanden godt. De tre stude hedder for øvrigt Georg, Holger og Ingolf og er meget søde at snakke med. Prøv f.eks. at tage en havesaks med og klip lidt pilekviste ned som de ikke kan nå. Så kommer de og spiser af hånden, ofte sammen med fårene.

 

Hold venligst øje med hvornår i har vagten og vær opmærksom på om der er vand nok i baljen, især på varme dage bliver der drukket meget. Frank og Bjørn i kommunen kommer med vand jævnligt. Ring til dem hvis vi mod forventning er ved at løbe tør. Hvis du skal have en hånd til at løfte de tunge 25 liters reservedunke, så ring til mig. Arealet er mere tørt i år og der er lagt gangbrædder over det optrampede stykke lige inden for lågen hvor de drikker. Vi har som forsøg droppet hængelåsen og der er ikke strøm på selve skabet i år, så du behøver faktisk ikke længere nøgle for at komme til logbogen.

 

Enghaven

Der går nu 19 får/lam og 4 kreaturer. Der er mulighed for 2 kalvefødsler, men formentlig bliver det kun 1. Hvis det skulle ske på din vagt vil du sikkert først opdage det ved at der en dag pludselig er en ekstra lille kalv, som holder sig tæt til sin mor. Giv straks besked til mig, så vil jeg underrette Mogens Hansen og sprede den glade nyhed.

 

Jeg ønsker alle en god sommer og hyggelige stunder med opsynet.

 

Venlig hilsen

Mogens Lindhardtsen

 

1. juni 2017

Kære Græsserlaug

 Skovvænget ved Farum Sø:

Der ankommer får sidst i denne uge. Senere suppleres med stude fra Skolelandbruget. Jeg giver besked når de er der. Arealet ser godt ud i år. Der er drænet i området, så vi regner med knapt så våde forhold denne sæson.

 

Enghaven, Stavnsholt:

I forrige uge ankom 20 får og lam til Enghaven, som blev sat ud i nordfolden. I alt skal der nu holdes opsyn med 20 får/lam og 4 køer. Der er en del bjørneklo i Enghaven i år, men især fårene har kastet sig over dem, som foreviget på nedenstående foto.

 

Hold venligst øje med hvornår I har pasningsuge og ring til mig hvis der er noget jeg skal hjælpe med. God fornøjelse!

 

Med venlig hilsen

Mogens Lindhardtsen

 

 

2.  Om Furesø græsserlaug


Furesø Græsserlaug er en forening, der oprindelig er oprettet af DN i Farum. Formålet er at etablere og vedligeholde græsning på arealer, hvor naturpleje er ønsket. Foreningen har folde i Skovvænget ved Farum Sø og i Enghave-området ved Furesøen på grænsen til Birkerød.

Græsserlauget består af ca. 35 familier, der har påtaget sig at holde opsyn med de dyr, der afgræsser de områder, hvor man ønsker at bekæmpe Bjørneklo. Hver familie får tildelt en uge eller to, hvor de skal en daglig tur til en eller flere folde og se til dyrene.

Det vil være muligt at inddrage nye områder til afgræsning, hvis der viser sig interesse for nye græssergrupper i kommunen. Tidligere var det amtet, der etablerede hegn, når det drejede sig om naturområder, der skulle plejes i landzonen. I dag er det kommunen, der har ansvaret for pleje, og der skal der skal sørge for de nødvendige indhegninger.

I Værløse området findes der en forening kaldet Koklapperne, uden for DN's regi.

Afgræsning er en glimrende måde at bekæmpe Bjørneklo på, og kommunen har indvilliget i, at den kommunale eng i Farumgård Skov bliver afgræsset. Ligeledes er det både kommunen og nogle private grundejere, der har stillet arealerne ved Furesøstien til rådighed for afgræsning.

Nogle har spurgt, om rådyrene vil forblive i området. Dette kan vi besvare bekræftende. Efter at hegnet var sat op og fårene var kommet, sås rådyrene stadig inde i indhegningen, som de meget let springer over. Der er endda født et kid inde i indhegningen kort efter fårenes ankomst.

Medlemmerne af græsserlauget skiftes til at holde opsyn med dyrene, som skal tilses dagligt, for at man kan konstatere at alle dyr er i indhegningen, og at ingen er syge eller på anden måde har brug for hjælp. I tørre perioder, skal græsserlauget sikre, at dyrene har adgang til vand. Desuden skal man tilse, at det elektriske hegn er i orden.
Efter slagtningen får græsserlaugets medlemmer adgang til at købe kødet.

Græsserlauget i Farum blev stiftet i april 2000, der er en forening med egne vedtægter og generalforsamling.

Høslæt
Som noget nyt har vi i 2009 udvidet aktiviteterne til også at slå nogle af kommunens engarealer med le. Vi vil forsøge, om vi kan genskabe en mere artsrig engvegetation i Skovvænget ved Farum Sø og i Enghaven ned mod Furesøen i Stavnsholt med høslæt.

Den ny kalv i Enghaven. August 2016

3  Bestyrelse i græsserlauget

Mogens Lindhardtsen, formand tlf.  27 11 77 79, e-mail: mogens.lindhardtsen@gmail.com

 

Henrik Tyle, næstformand tlf. 29 24 79 23, e-mail: hty@mst.dk

  

Freddie Nøddekær, tilsyn med hegn, tlf. 44 95 62 28/61 27 60 54, e-mail: FINO@vip.cybercity.dk Helle Hegner, sekretær: tlf. 45816040, e-mail: mail@hellehegner.dk

 

Lisbet Heerfordt, menig, e-mail: more@post5.tele.dk

 

4.  Vedtægter i græsserlauget 

 

VEDTÆGTER af 15. marts 2011.

 §1

Laugets navn er FURESØ GRÆSSERLAUG (tidligere Farum Græsserlaug). Lauget blev oprettet af Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling den 12. april 2000.

 

Hjemstedet er Furesø Kommune. Laugets adresse er formandens adresse.

Laugets formål er at drive fårehold/kvæghold på arealer i Furesø Kommune på private eller kommunale arealer for at pleje naturområder, hvor der er behov for dette.

 §2

 Som medlem kan optages enhver borger i Furesø Kommune. Der vil endvidere være mulighed for optagelse af medlemmer fra andre kommuner. Medlemskab er kontingent- og indskudsfrit, og der aflægges ikke regnskab.

§3

Ved indmeldelse forpligter man sig til at føre dagligt tilsyn med dyr og indhegning på et aftalt sted og i en aftalt periode, sædvanligvis af en uges varighed i løbet af sommerhalvåret. Tilsynsugerne aftales på Generalforsamlingen eller umiddelbart herefter.

Desuden bør medlemmerne så vidt muligt hjælpe med slåning for at holde hegnet fri for opvækst eller for at fjerne uønsket opvækst af brændenælder i selve foldene. Denne arbejdsindsats aftales enkelte gange i løbet af sæsonen efter behov og medlemmernes mulighed for at deltage.

 §4

 Bestyrelsen træffer aftale med en eller flere landmænd eller kommunen om udsættelse af et passende antal dyr. Landmændene afholder udgifter til transport, evt. extra foder og evt. dyrlægehjælp. Udgifter til hegn og akkumulator dækkes af kommunen. Medlemmerne er berettigede til at få andel i slagteudbyttet til dyreejerens fastsatte tilbudspris, men er ikke forpligtede til at aftage kød.

 §5

 Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling finder sted i perioden 1. januar - 15. marts. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af ethvert medlem når som helst. Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel. Beslutninger sker om muligt i enighed, men om nødvendigt ved flertalsafgørelse af de fremmødte. Hvert medlem har én stemme. Ved stemmelighed tæller formandens stemme for to. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når medlemmerne, dog minimum bestyrelsesmedlemmerne er til stede, evt. ved fuldmagt. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen.

 §6

Lauget ledes af en bestyrelse bestående af 4-6 medlemmer, der konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Lauget forpligtes udadtil ved underskrift af formand og et bestyrelsesmedlem.

 §7

 Lauget kan opløses ved beslutning af en generalforsamling. Foreningens aktiver i form af remedier overlades ved opløsning af lauget til andre interesserede græsserlaug eller til Furesø Kommune.

 Vedtægter vedtaget på lavets generalforsamling den 15. marts 2011.

 

 

 

5.  Referat fra græsserlaugets generalforsamling

 

Referat af generalforsamling i Furesø Græsserlaug den 21. februar 2018

 

Der var mødt 6 medlemmer af Græsserlauget. Desuden deltog Bjarke og Esben fra Østerled.

Lisbet Heerfordt blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

1.

Årsberetning for året 2017

Formanden aflagde årsberetningen. Årsberetningen blev godkendt og vedlægges.

 

2.

Planer for 2018

Det bliver 15. sæson i Enghaven og 19. sæson i Skovvænget.

 

Enghaven

Bjarke og Esben fortalte om deres planer. De er to familier, der har købt Østerled. De planlægger at dyrke økologisk frugt, bær og grøntsager og etablere gårdbutik. Der er allerede etableret dyrehold med Angus kvæg og Spelsau får, der skal gå ude hele året. Der er etableret nye hegn og folde og fældet meget i nåletræsbeplantningerne, så der kan etableres skovgræsning. Planen er, at Østerled skal forpagte både Furesø Kommunes og Vigens jord i Enghaven, og sætte dyr på de folde, hvor Græsserlauget har tilset dyrene. Dyrene går i øjeblikket i Østerleds øvrige folde nord og vest for Enghaven. Det bliver virkelig et løft til naturen i området.

 

Østerled vil gerne arbejde sammen med Græsserlauget. Det ligger på fredet område, og en del af arealet er Kommunens med offentlig adgang. Vi vil gerne støtte Østerled og bevare tilknytningen til det område, Græsserlauget har plejet i 18 år.

 

Vi besluttede, at Græsserlauget i 2018 fortsætter pasningen i de folde, hvor vi hidtil har passet dyrene. Vagtplanen lægges for en sammenhængende periode omkring den periode, hvor familierne på Østerled holder sommerferie. På den måde kan vi aflaste Østerled. Medlemmerne kan skrive sig for en uge eller to som hidtil, men tilpasset, så Græsserlauget står for en sammenhængende periode. Østerled står for de øvrige uger.

Der er også mulighed for at booke uger i Skovvænget.

 

Der er mange muligheder for samarbejde. Græsserlauget kan slå med le på dele af folden nærmest Furesøen og deltage i en klargøringsdag. Vi kan sammen holde et åbent-fold-arrangement, når der er nye lam, og DN planlægger at holde et offentligt arrangement i forsommeren ligesom sidste år.

 

Vi besluttede at holde en fælles klargøringsdag, se under punkt 4.

 

Skovvænget

Det er ikke sandsynligt, at Kommunen vil sætte får på i år, da området nok stadig er for vådt til får selv efter oprensningen af grøfterne. Der er mulighed for at booke uger i Enghaven, hvor der er får.

Mogens har aftalt, at Skolelandbrugets Dexter stude kommer på sommerferie i Skovvænget. Vi lægger en vagtplan for uge 26-33.

 

3.

Valg til bestyrelsen

Til bestyrelsen blev valgt:

Mogens Lindhardtsen, formand

Henrik Tyle: næstformand

Lisbet Heerfordt, sekretær

Freddie Nøddekær

Lars Henning Nielsen

John Ehrbahn

 

 

  1. Fordeling af tilsynsuger og fastlæggelse af datoer for forårsklargøring

Tilsynsugerne blev foreløbig fordelt. Lisbet Heerfordt færdiggør og rundsender.

Vi holder klargøringsdag i Enghaven onsdag den 25. april kl. 16.00. Vi arbejder et par timer og spiser sammen ved borde- og bænkesættet. Mogens indkalder.

 

Hvis der bliver behov for en klargøringsdag i Skovvænget før dyrenes ankomst, indkalder Mogens.

 

5.

Eventuelt

Peder Mortensen og Henrik Hansen har meddelt, at de gerne vil stoppe i græsserlauget. Tak for mange års indsats.

 

Referent: Lisbet Heerfordt.

 

 

 

Referat af generalforsamling i Græsserlauget den 9. marts 2017

 

Der var mødt 8 medlemmer af græsserlauget.

Lisbet Heerfordt blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

1.

Årsberetning for året 2016

Formanden aflagde årsberetningen. Årsberetningen blev godkendt og vedlægges.

 

2.

Planer for 2017

Det bliver i år 18. sæson i Skovvænget og 13. sæson i Enghaven.

Der er et stabilt medlemstal i græsserlauget, men vi kan godt bruge et par medlemmer mere, for at få dækket alle tilsynsuger.

Igen i år leverer kommunen får, Mogens Hansen leverer Angus kvæg til Enghaven og Skolelandbruget leverer 3 Dexter kalve til græsning i Skovvænget i skolernes sommerferie.

Vi overvejer et åbent arrangement i Enghaven, fx på De Vilde Blomsters dag den 18. juni.

Vi deltager i Skolelandbrugets høstmarked den 20. august.

Mogens søger Furesø Kommunes miljøinitiativpulje om tilskud til etablering af vand til dyrene i Skovvænget.

Vi håber meget, at vi kan få dyrene på så tidligt som muligt.

Det ville være dejligt, hvis vi kunne få kommunen til at bekæmpe Kæmpe-Pileurt i Skovvænget i området lige uden for folden.

 

3.

Valg til bestyrelsen

Helle Hegner havde ønsket at trække sig fra bestyrelsen.

Til bestyrelsen blev valgt:

Mogens Lindhardtsen, formand

Henrik Tyle: næstformand

Lisbet Heerfordt, sekretær

Freddie Nøddekær

Lars Henning Nielsen

John Ehrbahn

 

 

  1. Fordeling af tilsynsuger og fastlæggelse af datoer for forårsklargøring

Kalenderen løber fra midt i maj.

Tilsynsugerne blev foreløbig fordelt. Lisbet Heerfordt færdiggør og rundsender.

Vi holder klargøringsdag i Enghaven onsdag den 26. april med start kl. 16. Helle og Michael kommer med deres grill, så vi kan spise. Nærmere senere.

Vi holder klargøringsdag i Skovvænget lørdag den 29. april kl. 10-13.

Mogens rundsender indkaldelse til klargøringsdagene.

 

5.

Eventuelt

Mogens takkede Helle Hegner mange gange for arbejdet i bestyrelsen. Det kommer vi til at savne. Men heldigvis fortsætter både Helle og Michael med arbejdet i øvrigt.

 

Lisbet orienterede om projektet: Hjælp bøgen på vej i områderne uden om folden i Skovvænget.

 

Referent: Lisbet Heerfordt.

1.

Årsberetning for året 2015

Formanden aflagde årsberetningen. Årsberetningen blev godkendt og vedlægges.

 

2.

Planer for 2016

Det bliver i år 17. sæson i Skovvænget og 12. sæson i Enghaven.

Der er fortsat et stabilt medlemstal i græsserlauget.

Mogens forsøger igen i år at arrangere et staldbesøg på kommunens gård i Kirke Værløse, når fårene har læmmet. Måske det er muligt med et mere åbent arrangement med mulighed for at hverve nye medlemmer til græsserlauget?

Vi fortsætter med kommunens får og Mogens Hansens Angus kvæg. Skolelandbrugets 3 Dexter kalve kommer på græsning i Skovvænget i skolernes sommerferie.

Vi deltager i Skolelandbrugets høstmarked den 21. august.

John har renoveret kasserne til foldere. Mogens og Helle reviderer vores folder og informationsmaterialet.

Kirsten foreslog at vi prøver at få kommunen til at etablere et sæt borde og bænke i folden i Enghaven.

 

3.

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen blev genvalgt og består af:

Mogens Lindhardtsen, formand

Henrik Tyle: næstformand

Helle Hegner, sekretær

Freddie Nøddekær

Lisbet Heerfordt

 

4. Fordeling af tilsynsuger og fastlæggelse af datoer for forårsklargøring

Kalenderen løber fra midt i maj.

Tilsynsugerne blev foreløbig fordelt. Helle Hegner færdiggør og rundsender.

Klargøringsdag i Skovvænget lørdag den 30. april kl. 10-13. Lisbet tager kaffe og kage med.

Klargøringsdag i Enghaven torsdag den 12. maj kl. 17.30. Tilmelding til Helle og Michael, der sørger for grill og grillpølser.

Mogens rundsender indkaldelse til klargøringsdagene og til gårdbesøget.

 

5.

Eventuelt

Helle erstatter græsserlaugets blog med en facebookside. Palle har masser af gode billeder.

Der blev spurgt til planerne om frilæggelse af Hesselbækken. Der er intet nyt. Sagen ligger stadig i klagenævnet.

Desværre har Ellen Thomsen besluttet at trække sig fra græsserlauget i år. Mange tak til hende, fordi hun har været med i alle årene.

 

6.  Græsserlaugets årsberetning

Furesø Græsserlaug. Årsberetning for 2017

 

2017 har nok været det mest begivenhedsrige i de sidste 14 år. Det skyldes især realiseringen af det længe ventede Hesselbækprojekt og ejerskiftet på ejendommen Østerled, der har en stor del af arealerne i Enghaven. Hertil kommer 2 begivenhedsrige kalvefødsler og nye ejere af køerne.  Det vil jeg alt sammen uddybe i det følgende og hvis teknikken virker, vil jeg illustrere beretningen med billeder fra året.

Ud over dyrepasningen har vi deltaget i et universitetsspeciale af biolog Sari Madsen, der lavede opgave om kogræsserforeninger i naturplejen. Sari har interviewet flere af os og beskrevet Enghavens natur. Lisbet har delt sin opdaterede planteliste på 176 arter fra 2017 med Sari.

  1. juni markerede vi De Vilde Blomsters dag med en botanisk rundvisning i Enghaven med 25-30 deltagere på en smuk dag. Den 20. august deltog vi i Skolelandbrugets høstmarked med salg af oksegrillpølser fra naturplejedyr og reklame for Græsserlauget.

Året startede med generalforsamling den 9. marts, hvor vi som sædvanlig planlagde årets aktiviteter og afviklede valg til bestyrelsen. Helle Hegner trådte ud og ind trådte John Ehrbahn og Lars Nielsen.

 

 Græssergruppe 1. Folden i Skovvænget ved Farum Sø. 18. sæson

Den 29. april mødtes vi og klargjorde folden. Hegnet blev gået efter og strammet. Der blev ryddet nedhængende grene langs hegnet, og kronen fra et væltet asketræ blev skåret op og bunket til side. Desuden blev der suppleret med forlængelse af gangplankerne ved lågen, hvor der er ret mudret og optrampet.

Kommunen har oprenset grøftesystemet fra hegnet og ud til søen, hvilket har taget toppen af vandstanden i området og sikrer at skybrud ikke giver længerevarende oversvømmelser i folden.

Vi havde presset lidt på hos kommunen for at få deres får og lam ud, da vi ved at det er fårepasningen der interesserer de fleste medlemmer mest. Endelig den 1. juni blev der sat 6 får og lam ud i Skovvænget.

Dertil var det aftalt med Skolelandbruget at vi fik de tre stude Ingolf, Holger og Georg på sommergræsning i skoleferien ligesom foregående år. De blev sat ud den 21. juni. Kommunen fik lavet et velfungerende kreaturvandingsanlæg, som fylder truget automatisk fra en tank, så det er slut med at løfte tunge vanddunke.

Den 28. juli blev fårene flyttet, så det blev desværre kun til 8 uger med får i Skovvænget. Frank og Bjørn fra kommunen syntes at lammene voksede for langsomt og at moderfårene var ved at ”miste mælken” for tidligt. Måske var det meget heldigt for det satte i med skybrud 2 dage efter og folden blev meget våd.

De 3 stude klarede vejret fint og blev i Skovvænget frem til 6. september, hvor de blev hentet hjem til det nye skoleår på Skolelandbruget. På de 11 uger nåede de at få græsset området nogenlunde ned og det ser faktisk godt ud, som i vil se på de billeder jeg tog i søndags.

Skolelandbruget har kalve igen i år som kan komme på sommerferie i Skovvænget. Det er mere usikkert med fårene, det kommer meget an på vejret og beskaffenheden af arealet. Der er flere i Græsserlauget som trækker sig hvis der ikke kommer får og lam. Måske skal vi nøjes med at planlægge at passe kalve og lave en reduceret vagtplan for skoleferieperioden fra Sankt Hans til midt august, dvs. 8-9 uger. Det diskuterer vi under næste punkt på dagsordenen.

 

Græssergruppe 2. Stavnsholt Enghave. 14. sæson

Furesø Kommune fik færdiggjort Hesselbækprojektet i februar, så bækken nu forløber tværs over den yderste engfold og ud i Furesøen. Grøftesystemerne er blevet skånsomt oprenset så Enghavestien er blevet tør og farbar. Arealerne er blevet mere egnede til græsning uden at vådområderne er drænet for hårdt. Det er blevet meget vellykket.

 

Den 24. april fik jeg en mail fra Esben som fortalte at han og hans familie havde købt Østerled. Jeg fik lidt at vide om deres planer, der heldigvis går fint i spænd med naturplejen i området, og vi fik hurtigt et godt samarbejde op at stå.

 

Klargøringsdagen blev holdt onsdag den 26. april fra kl 16. Der blev skåret og ryddet en del krat og grene som spærrede dyrenes færdsel frem til den nye kreaturovergang over grøften. Efter arbejdet spiste vi grillmad i det fri.

 

Den 3. maj ankom Mogens Hansen med 4 kreaturer, heraf 2 drægtige køer. Lars og John tog imod.

 

Den 22. maj lukkede Bjørn og Frank 20 får og lam ud i folden. De viste med det samme at får er gode til at spise bjørneklo, hvilket jeg har fine billeder af. Den 3. juni mistede vi desværre et voksent får af uforklarlige grunde. Det har ikke noget med Bjørneklo at gøre, den er ikke giftig for dyrene at spise. Lars fandt det dødefår og fik det overdraget til kommunens folk.  

 

De resterende 19 får og lam trivedes fint sommeren over, men i løbet af juli fik vi problemer med udbryderlam, som sprang mellem trådene i elhegnet på trods af de 5000 Volt. Hegnet er ellers nyrenoveret fra året før hvor der ingen problemer var, men græsset er som bekendt altid grønnere på den anden side. Vi var ikke så nervøse, for de blev tæt på folden og overnattede altid sammen hele flokken på den rigtige side af hegnet. Det er alligevel noget rod og det giver et dårligt indtryk, som om der ikke er styr på det. Kommunen fik mange af opringningerne fra befolkningen og forsøgte med at slå trådnet på de steder lammene oftest forcerede, med det blev aldrig effektivt, så den 11. august, blev får og lam taget hjem til sikrere indhegninger. Da de blev hentet var der 9 udenfor og 10 indenfor hegnet! .

 

Den 18. september blev der født tvillingekalve. Kasper opdagede det på sin første vagt. De 2 nye trivedes fint og koen tog sig godt af dem.

 

Den 5. oktober holdt vi møde med Furesø Kommune på Østerled og drøftede planer for den fremtidige drift. Østerled tilkendegav på mødet, at de er klar til at anskaffe dyr og stille kreaturer og får til rådighed allerede til næste års sæson på såvel egne som kommunens og Vigens (Nellemans) arealer. De vil desuden etablere yderligere græsningsfolde og rydde en stor del granskov og krat. Det aftaltes derfor at vi opsiger aftalen med Dalsbakkegård på Odsherred og sammen ansøger kommunens miljøinitiativpulje om tilskud til nye hegn. Mogens Hansen var helt indforstået med at stoppe.

Den 26. oktober fik vi en overraskelse da der blev født en 3. kalv, som vi i første omgang ikke opdagede, men det gik godt og så var 4 kreaturer blevet til 7!

 

Den 28. oktober skulle Mogens Hansen komme og afhente sine køer, men vi kunne kun fange de 4 af dem. Så sprang Esben til som løsningen på problemet og spurgte Mogens hvad hans køer kostede, og sådan gik det til at Østerled fik 7 Anguskøer og kalve i stedet for Dexterkvæg, som de havde tænkt sig. Og Mogens Hansen fik for første og eneste gang solgt alle sine Farum-køer lokalt. Esben har hele tiden planlagt at de vil praktisere helårsgræsning med robuste racer, og nu blev det så en realitet før vi troede. Det vil sige at vores dyr fra i sommer plus deres 3 kalve går og hygger sig derude endnu! De har fået lang vinterpels og en bunke halm at ligge på, i ly under granerne på græsmarken over for vores fold med bord/bænkesættet. De har også fået et foderstativ med frisk hø til supplering af græsset og har det herligt.

 

Når man besøger Enghavevej har man kunnet se kæmpe tømmerstakke. Det meste af granskoven er fældet med bevarelse af enkelte træer og er nu ved at blive konverteret til græsningsskov både på kommunens areal og på Østerleds. De ser enormt godt ud, selv om der selvfølgelig stadig er hjulspor og grenrester. Det bliver et kæmpe løft for mere natur i Enghaven!

Det er planen, at Furesø Kommune lader Østerled stå som forpagter af Kommunens del af arealerne og det tilstræbes også at få lavet en egentlig forpagtningsaftale for Nellemans areal, så der kommer ordentlige aftalepapirer på det hele, og med Østerleds dyr til at drive naturplejen.

Vi skal efter beretningen drøfte Furesø Græsserlaugs fremtidige rolle i driften og naturplejen på denne generalforsamling.

 

  1. februar 2018

Mogens Lindhardtsen

Formand

 

Formandens beretning for 2016

 

Året startede med generalforsamling den 24. februar, hvor vi som sædvanlig planlagde årets aktiviteter og afviklede valg (dog uden udskiftning på nogen poster).

Det har været et godt og aktivt år i Græsserlauget med flere forbedringer af vores faciliteter og græsningsfolde, smukke og tillidsfulde dyr og for første gang i vores 17-årige historie -2 kalvefødsler!

Kommunen udførte totalrenovering af hegnet i Enghaven med nye pæle i holdbart robinietræ. Det var hårdt tiltrængt, og dejligt at vi ikke skal lave reparationer foreløbigt.

Vi fik søgt og bevilget 7.635 kr. fra Kommunens Miljøinitiativpulje (som foreslået på generalforsamlingen) til opstilling af borde/bænkesæt, informationstavle og publikumsklaplåge til Stavnsholt Enghave. Faciliteterne blev først opstillet i efteråret, så det er nok de færreste af jer, der har fået set det. Jeg vil opfordre jer til at tage kaffen med og sætte jer derud og nyde det.

Vi har igen i 2016 deltaget på Skolelandbrugets høstmarked med salg af oksegrillpølser og information om Græsserlauget.

Der er gjort administrative forberedelser i kommunen til en mindre oprensning af grøfter i Skovvænget ved Farum Sø, som har været så våd i flere år, at dyrene har måttet flyttes væk i regnfulde perioder og sæsonen afkortes. Der er håb om, at det bliver væsentligt bedre. De nødvendige myndighedstilladelser har været annonceret her i vinter med klagefrist som netop er ved at være udløbet.

Men det allerstørste gennembrud kom her i januar, da Natur- og Miljøklagenævnet afgjorde den sidste del af den årelange sagsbehandling af Enghaveprojektet, ved at stadfæste kommunens tilladelse til at oprense grøftesystemerne i Stavnsholt Enghave og omlægge Hesselbækken, så den ikke længere går i rør under nogle haver på Damgårdsvej, men skal restaureres og føres over vores yderste fold som åben bæk og ud i Furesøen. Sagen har været påklaget af en grundejer, og kommunen har måttet overføre de afsatte naturprojektpenge til nye regnskabsår i flere omgange. Så da afgørelsen endelig kom, gik de straks i gang med arbejdet i februar, og nu står det færdigt! Jeg var derude at se det for en uge siden og optog flere videosekvenser af det rislende vand. Der er nemlig et par steder med så godt fald at bækken klukker, selv ude i den sidste enghavefold. Der er fundet en fin balance i afdræningen, så drændybden ikke er så voldsom, at den ødelægger mosen eller tager trykket af kildevæld i området. Enghavestien vil ikke længere blive oversvømmet og der er desuden lavet kreaturovergang over den store grøft langs Enghavestien, så dyrene nemmere finder ud i den yderste fold mod Furesø. I skal altså ikke forvente at det hele nu bliver en tør græseng, men der vil blive stærkt forbedret mulighed for afgræsning af større dele af foldene, som vil blive uden stående vandsamlinger, og mose vil ændre sig til enge og kær, som har god mulighed for at blive endnu mere artsrige, -og Enghaven vil blive genskabt som det den har været gennem tiderne og i højere grad leve op til sit smukke navn.

Jeg ville ønske, at Græsserlaugets medstifter og Enghaveprojektets store initiativtager Erik Christiansen havde nået at se sit projekt realiseret, det ville have været en kæmpe tilfredsstillelse for ham, og vi skal huske at have ham i tankerne når vi nyder det derude til sommer.

Eneste mørke sky på himlen er, at ejendommen Østerled, som ejer dele af arealerne i Enghaven er sat til salg sidste sommer, hvilket indebærer en vis usikkerhed om den fremtidige drift. Vi har holdt et godt møde med kommunen den 2. februar for at være forberedt på situationen og drøfte fremtiden. Vi håber på kunne fortsætte naturplejen fremover i de nuværende folde, men en ny ejer kan ønske at drive sine arealer selv. 

Græssergruppe 1, folden i Skovvænget ved Farum Sø, 17. sæson.

Den 30. april mødtes vi og klargjorde folden. Hegnet blev strammet op, vi beskar noget pilekrat og fik lempet grene og noget gammelt hø ud af folden inden vi nød kaffe og kage i det grønne. Desværre fik vi ingen får og lam fra kommunen, da vi havde en våd forsommer, og vi måtte vente på ankomsten af skolelandbrugets 3 stude Frodo, Georg og Holger. De ankom den 23. juni og gik straks i gang med at æde sig igennem den efterhånden høje vegetation. Dyrene gik der i 19 uger frem til 2. september, hvor de blev hentet hjem til et nyt skoleår i Skolelandbruget. Der er mange fine oplevelser og iagttagelser i logbogen, men vejret var meget skiftende. Det var blevet en bedre grønsvær-eng hvis der kom dyr på i maj. Når de kommer så sent ud er vegetationen for høj og bliver bare lagt ned af dyrene mange steder. De nåede dog at gøre et godt indhug på mosevegetationen og vi har været glade for at passe dem. Der kommer stude på sommerferie fra Skolelandbruget igen i år.

Græssergruppe 2. Furesøfoldene ved Furesøstien og Enghaven, 13. sæson.

Allerede den 8. maj kom Mogens Hansen fra Dalsbakkegård med 2 køer og 3 kalve. De 2 køer var drægtige. Hegnet trængte til en større istandsættelse og Kommunens hegnsentreprenør nåede ikke at få det klaret inden sæsonen, så vi måtte inden ankomsten reparere det midlertidigt og det lykkedes at støtte 6 knækkede gennemtærede pæle med ekstrapæle og få strømmen op på fornuftig spænding i sydfolden. Den 12. maj mødtes vi og klargjorde folden. Vi ryddede op i væltede træer og grene inden vi spiste sammen i det grønne. De 5 kreaturer stod og gloede nysgerrigt. Hegnsfirmaet blev færdige med totalrenovering af nordfolden den 20. maj og vi gjorde forsøg på at flytte dyrene derover i weekenden, så hegnsfolkene kunne arbejde i sydfolden uden at dyrene undveg. Det lykkedes efter et par forsøg at flytte dyrene den 24. maj til nordfolden stille og fredeligt med lokkemad.  Tirsdag den 14. juni ankom kommunen med 7 får og 11 lam som blev sat ud i den nyrenoverede sydfold. 1. august blev de 5 køer og kalve også flyttet til sydfolden fordi nordfolden efterhånden var nedgræsset. Den 3 eller 4. august kom vores første kalv til verden og den var fra starten helt frisk og aktiv og diede fint. Mogens Hansen fik den behørigt øremærket med det samme. Den 19. september kom kalv nr. 2 og det gik også fint, så nu skulle der tælles til 7 køer og kalve og 18 får og lam. Mogens Hansen måtte opgive at øremærke den sidst ankomne kalv. Koen var meget beskyttende.  Den 11. oktober blev får og lam taget hjem inden vædderlammene blev alt for voksne.  Jeg begyndte at fedte for køerne med lidt valset korn og nedfaldsæbler i en foderspand, for at vænne dem til at følge mig når de inden længe skulle fanges ind. Den 26. oktober blev bor/bænkesættet sat på plads ca. 30 meter inde i sydfolden med adgang via klaplåge fra krydset Løvfaldsvej/Enghavevej og skiltebord med informationstavle blev sat op ved den nye klaplåge. Den 28. oktober kom kommunens fangfold på plads og jeg lavede en generalprøve og lokkede dem ind med æbler og korn. Den 30. oktober blev de 7 køer og kalve hentet hjem af Mogens Hansen. Det tog en halv time. De 2 kalve skulle lige tage mod til sig før de gik med op på vognen.

  1. marts 2017. Mogens Lindhardtsen, formand

Formandens beretning for 2015

 

Året startede med generalforsamling den 18. februar 2016, hvor vi som sædvanlig planlagde årets aktiviteter og afviklede valg (dog uden udskiftning på nogen poster).

2015 var Græsserlaugets 16. sæson og endnu et godt og aktivt år med smukke og sjove dyr, gode naturoplevelser og meningsfuld naturpleje. Men som ofte før også et år med vejrmæssige udfordringer, men sådan er det bare at have med natur og dyr at gøre, spørg bare en landmand.

Foråret blev rekordvådt ifølge Meteorologisk Instituts hjemmeside den vådeste siden engang i 1980-erne. Det betød våde folde på de laveste arealer og en stærkt forkortet sæson i Skovvænget. Men det gik jo alligevel.

Den 26.april afholdt vi for 2. gang et staldbesøg på kommunens gård i Kr. Værløse for at se de nyfødte lam inden vi får dem ud på græs i foldene. Bjørn viste rundt og det var en superaften. Jeg har et herligt foto af Kirsten med et nyfødt lam i favnen.

 

Græssergruppe 1, folden i Skovvænget ved Farum Sø, 16. sæson.

Den 26. april 2015 mødtes vi og klargjorde folden. Hegnet blev strammet op, vi beskar noget pilekrat og havde en fin dag.

På grund af det meget våde forår blev sæsonstarten udsat. Foldens beskaffenhed til får blev vurderet flere gange og til sidst blev løsningen at der blev sat 3 kalve ud den 24. juni, 2 kvier fra kommunens fold i kæret på den anden side af søen ved den tidligere Værløse Golfbane, og 1 kastreret tyrekalv (dvs. en stud) fra Skolelandbruget.

Vi glædede os med pasningen af de 3 dyr og til at se hvad de kan gøre ved vegetationen i Skovvænget. Der var i hvert fald masser at æde, for det stod meget højt dernede. Men det giver et væsentligt højere græsningstryk, for 1 "stor-kreatur" svarer i "dyreenheder" til 7 moderfår med lam! Nu var vores kreaturer ikke så store, men mindre kan også gøre det.

Kalve drikker også væsentligt mere vand end får og det hjalp kommunens folk os med ved at komme jævnligt og fylde truget op fra en tank på ladet af deres bil.

Allerede 2. september blev dyrene taget hjem. Dels var der efter nye skybrud meget vådt på arealet, dels skulle de to kvier hjem og "løbes" som man siger i landmandssprog når de sættes i fold sammen med en tyr. Tyren er i øvrigt et nyindkøb som kommunen har gjort hos Mogens Hansen på Dalsbakkegård. Så der satses på Angusracen, som vi kender så godt fra Enghaven.

Den fine stud som har været på sommerferie i Skovvænget, skulle hjem til Skolelandbruget, så den ikke blev for ensom i Skovvænget. Susanne som leder skolelandbruget fortalte mig i øvrigt på deres høstmarked, at de nok har 2 dyr næste år, som kan gå i Skovvænget.

De 3 kreaturer har gjort det godt i Skovvænget, som er blevet græsset mere ned end i de seneste år. Lidt ærgerligt at sæsonen blev så kort. Der var en del som ikke fik passet dyr i 2015, som planlagt, og vi har nok også været en del som har savnet får og lam. Det har der så til gengæld været god mulighed for i Enghaven.

 

Græssergruppe 2 Furesøfoldene ved Furesøstien og Enghaven, 12. sæson.

Vi mødtes den 10. maj 2015 og klargjorde folden. Der blev brug for motorsav og arbejdet flittigt med at rydde op i væltede træer og nedfaldne grene. Hegnet blev gået grundigt igennem og flere møre stolper og en masse knækkede isolatorer blev udskiftet. Det lykkedes at få betydeligt mere smæk på strømmen, og det har formentlig været grunden til at vi i 2015 ikke havde forrige års sjov med lam på springtur uden for hegnet.

Allerede 9. maj kom Mogens Hansen med kreaturerne. Vi skulle have 4 kviekalve og en 10 år gammel ko. I første omgang kom der dog en kalv mindre, fordi den var sprunget af hos et græsserlaug i Slagslunde, som skulle have dyr med samme transport, men den kom senere. Koen skulle efter bogen kælve i løbet af sommeren og det var vi ret spændte på. Men der skete ikke noget, selv om den så stor og drægtig ud. Jeg har ikke hørt om den nedkom senere. Men det var dejlige dyr og den ældre ko gav ro i flokken.

28. maj kom kommunen med 8 får og 11 lam ud til Stavnsholt Enghave, De nye får og lam faldt godt til fra starten. Logbogen beretter om mange gode naturoplever sommeren igennem. Får og lam kommer de fleste gange springende og vil nusses eller tigge opmærksomhed, men andre gange har de været spredt i hele folden og umulige at tælle. Men alle de gange en bekymret vogter har måttet tage hjem uden at få talt alle 19 får/lam, var de heldigvis fuldtallige dagen efter.

Fra slutningen af august blev de 5 kreaturer langsomt vænnet til at der vankede en godbid fra en foderspand, for at de skulle blive nemmere at flytte og indfange i slutningen af sæsonen.

Den første september blev 6 vædderlam taget ud af flokken, fordi de var ved at være lidt for ”voksne”. De øvrige 13 får og lam gik i folden frem til 28. september, hvor de blev taget hjem til kommunens lade og folde i Kr. Værløse. Nogle skulle i vædderfold så der kommer nye lam til 2016, andre slagtes. De 5 kreaturer blev flyttet over cykelstien til nordfolden hvor fårene havde gået, for at få græsset lidt mere i bund. Ellers står der for meget vissent græs næste forår.

22. oktober blev kommunens fangfold sat op og vi begyndte at vænne dem til at få deres godbidder i fangfolden, resten af kantinemorgenbrødet kan de slet ikke stå for. Den 24 oktober blev de hentet med kreaturvogn og traktor af Mogens Hansen. Det tog ingen tid at få dem op i vognen, så ingen rodeoscener i år, heldigvis.

Det var afslutningen på en god sæson. Der har som sædvanligt været mulighed for at købe kød og flere har også benyttet sig heraf.

Medlemstallet er stabilt, men der kan godt være plads til flere i lauget. I 2015 har Ellen Thomsen, som har været meget aktiv lige fra starten, besluttet at stoppe. Stor tak for indsatsen skal lyde til hende! Vi siger også velkommen til nye medlemmer. Asger Yding Nielsen med familie og Susanne Lund-Larsen, Skolelandbruget. Susanne vil låne os 3 stude på sommergræsning i skoleferien, de hedder i øvrigt Frodo, Georg og Holger. Vi vil stadig deltage i Skolelandbrugets høstmarked med salg af naturplejekød, oksegrillpølser og reklame for deltagelse i Græsserlauget. Det er et meget stort udstillingsvindue, som vi har meget glæde af at være del af.

 

Tak for en god sæson 2015 og velkommen igen i 2016.

 Mogens Lindhardtsen.