I 2013 blev der indberettet 62 fund og i 2014 45 fund af padder og krybdyr. Baseret på de sidste 5 års indberetninger kan der konkluderes følgende om udbredelsen af padder og krybdyr i kommunen:

 

Skrubtudse.

Skrubtudsen findes almindeligt i kommunen. Der ses ofte trafikdræbte tudser, især under forårsvandringen i april.

 

Butsnudet Frø.

Butsnudet frø er ind-rapporteret fra alle dele af kommunen: Værløse Flyveplads, Allerød Lergrav, Bringemosen, Sortemosen, Hareskovby og Præstesø. Findes utvivlsomt også i forbindelse med mindre søer, men der mangler data til at belyse dette.

 

Spidssnudet Frø.

Kun få indberetninger. En rapport skrevet af Amphi Consult i 2007 rapporterede dog i alt 12 steder med Spidssnudet Frø i det begrænsede området Farum Nord (Hjortefarmen, Kasernen og Rørmosegård). Findes desuden på Flyvepladsen (Amphi 2007). Så måske kan der findes flere ynglesteder andre steder, hvis de eftersøges systematisk.

 

Grøn Frø

Grøn frø, der er let at kende både på udseende og lyd, er indrapporteret fra mange søer i hele kommunen. Mange indrapporteringer også fra mindre søer.

 

Markfirben

I Fugle og Natur findes kun én angivelse indenfor de sidste 5 år, nemlig Terkelskov, og det sandsynligvis på et sted udenfor kommunen. Bestanden af markfirben, som i 60'erne var vidt udbredt rundt om sydsiden af Søndersø, fra Hejrebakken i øst over vandværkets område langs Flyvestationen til Kirke Værløse, var for få år siden nede på få individer ved Lejrvej i Kirke Værløse (Alf Blume, Peer Ravn 2007 og Mette Bjerre 2008) og ganske få på selve Flyvestationen (Amphi Consult). Ingen markfirben set 2013, 2014 og 2015, trods ihærdig eftersøgning.

I august 2016 blev markfirben fundet/genfundet nær Sandet i Kirke Værløse. Der er set flere individer og unger, så bestanden synes levedygtig.

 

Skovfirben

Indrapporteret fra 8 steder i den sydlige del af kommunen, men er utvivlsomt mere almindelig end dette tyder på.

 

Stålorm

Kun et begrænset antal indberetninger, men de spredte fundsteder (Bøndernes Hegn, Lille Hareskov, Hareskovby, Sortemose og Jonstrup Vang) tyder på at stålormen er vidt udbredt i Kommunen.

 

Snog.

Der er i alt 31 indberetninger spredt over hele kommunen. Ses oftest nær vand.

 

Hugorm

Er ikke indrapporteret til Fugle og Natur indenfor de sidste 5 år. Har tidligere været i Ravnsholt Skov og er set nord for kommunen, det kan derfor ikke udelukkes at den dukker op i de nordlige dele af Kommunen (Sønderskov? Ravnsholt skov?). Hvem genfinder hugorm i Furesø Kommune?

Hugorm blev i 2017 indrapporteret en enkelt gang på Flyvestation Værløse. 

 

Lille Vandsalamander.

I alt 16 indberetninger, heraf de fleste fra den synlige del af Kommunen. Om dette er en tilfældighed, kan ikke afgøres.

 

Stor Vandsalamander.

En rapport skrevet af Amphi Consult i 2007 rapporterede i alt 13 steder med Stor Vandsalamander i området Farum Nord (Hjortefarmen, Kasernen og Rørmosegård). En anden undersøgelse (AMPHI 2007) har desuden rapporteret Stor Vandsalamander i flere vandhuller i den sydlige del af Flyvepladsen.

I 2014 blev stor vandsalamander også indrapporteret fra Søndersø og Ryget Skovby og i 2016 nær Flyvestationen.