Danmarks Naturfredningsforening rejste i 2007 fredningssag for Stavnsholtkilen.

Beskrivelse af området se her.
Fredningsforslaget 2007 se her

Fredningsforslaget 2007 i en mere læsevenlig form.

By- og Landskabsstyrelsen argumenterede for at den nordlige del af området allerede var tilstrækkeligt beskyttet af landsplandirektivet og Fingerplan 2007 (ydre kile). Kommunens flertal tilsluttede sig denne holdning.

 

I 2008 afsagde fredningsnævnet en delkendelse, der betød at arealet blev indskrænket til 488 hektar mod de oprindelige 868 hektar

I forbindelse med udpegning af interesseområder for råstofgravning (2019) har det vist sig at området i ydre kile ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Ærgerligt at arealet ikke kom med i fredningen!

 

Der blev derefter udarbejdet et revideret fredningsforslag.

Fredningsnævnets kendelse 2010 se her

  

Fredningsnævnets afgørelse blev påklaget, og den endelige afgørelse af, om kilen bliver fredet og med hvilken afgræsning, blev udsat.

 

Den 20. oktober 2011 kom Natur- og Miljøklagenævnets foreløbige beslutning i sagen om fredning af Stavnsholtkilen. Afgørelsen fulgte i det store og hele Fredningsnævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets foreløbige beslutning kan læses her.

 

Den 25. oktober 2016 kom den endelige fredningskendelse. Læs: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 25. oktober 2016
om fredning af Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård
i Rudersdal Kommune og Furesø Kommune
(sag nr. NMK-520-00006)

Se fredningskortet for Stavnsholtkilen her

  

DN´s kommentar til fredningen:

Fredningssagen om Stavnsholtkilen vundet


”Nu er det sidste ubeskyttede areal omkring Furesøen sikret imod byudvikling, så borgerne også fremover kan nyde det skønne landskab”, Birgitte Bang Ingrisch, fredningsleder i DN.

10. november 2011

Natur- og Miljøklagenævnet har netop besluttet at gennemføre fredningen af Stavnsholtkilen i Furesø og Rudersdal. Dermed sikres det fredningsværdige landskab i Nordsjælland mod byudvikling, og det skønne landskab med de mange naturperler kan fortsat bruges af alle, der har lyst til gode naturoplevelser.

I Stavnsholt ligger et næsten ubebygget landskab på knap 500 hektar, der strækker sig fra Furesøen i syd til Høvelte i nord. Landskabet ligger som en kile af et unikt istidslandskab mellem to byområder, der har en fantastisk natur som nabo blot få kilometer fra København.

Fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening, Birgitte Bang Ingrisch, er særlig glad for fredningen, der sikrer Hovedstadsområdet mere smuk natur også i fremtiden:

- Stavnsholtkilen var indtil fredningen blev gennemført det eneste ubebyggede areal omkring Furesøen, som endnu ikke var landskabeligt sikret. Fredningen sikrer også, at de eksisterende stier suppleres med endnu flere, der gør det mere interessant for folk, der vil ud og opleve det skønne landskab, siger Birgitte Bang Ingrisch, der minder om herlighedsværdien i at have så storslået en natur tæt på København.

Hvorfor fredes kilen?
Baggrunden for fredningen er først og fremmest presset på arealerne for at inddrage dem til bymæssige formål. Fredningen betyder, at Stavnsholtkilen ikke i fremtiden bliver mål for byudvikling, flere golfbaner end den der allerede er der, tilplantning der tager de flotte udsigter eller blot en diffus byspredning, som langsomt ville kunne ændre områdets karakter. Området ligger kun knap 20 km fra det centrale København, og det betyder, at der er stor interesse for at udnytte området til forskellige formål. Gennem tiden er kilen blevet smallere, og flere projekter er blevet afværget, som ellers kunne have gjort indhug i kilen. Fredningens overordnede målsætning er at sikre åbne arealer mellem bysamfundene i Farum og i Birkerød, så den landskabelige sammenhæng fra Furesøen og nord på til Høvelte fastholdes og styrkes.

Kilen er en del af Hovedstadsregionens grønne struktur, og gennem mere end 50 år har der været et stærkt politisk ønske om at bevare den som et ubebygget rekreativt område mellem den tæt bebyggede byfingerplan.

Rekreativ natur for borgere
Det kuperede grønne landskab består i dag af kornmarker, enge, småsøer og mindre lunde. Mod øst og vest afgrænses kilen af tæt by, og midt i området ligger en golfbane på hele 70 hektar ud af områdets samlede 487 hektar. Fredningen sikrer, at området for altid fastholdes som et åbent og ubebygget landskab med mange gode udsigtspunkter og et langstrakt landskab.

En moderne fredning
Fredningen vil sikre flere offentlige stier, ligesom den vil sikre, at naturområderne plejes med græsning eller høslæt, så det hele ikke gror til i selvsået krat. For lodsejerne i området får fredningen som udgangspunkt ikke stor betydning. De kan fortsætte som hidtil uden begrænsninger i deres dagligdag og gøre hvad de hele tiden har kunnet gøre lovligt.

 

Se fredningskortet for Stavnskoltkilen her. På dette kort er de involverede matrikler angivet.

 

Oktober 2018. Der skal udarbejdes en plejeplan for Stavnsholtkilen. DN furesø har indsendt et forslag. Læs dialog om bidrag til plejeplan for Stavnsholtkilen her.

Nedenfor: oversigtskort for Stavnsholtkilen:

Stavnsholtkilen, oversigtskort. Det fredede areal er markeret med rødt.

Del af Stavnsholtkilen.
Billedet er taget øst for Stavnsholt Gydevej nær Nordtoftdal
Del af Stavnsholtkilen. Areal øst for Stavnsholt by
Stavnsholtkilen nær Duemosegaard

Naturen i Stavnsholtkilen.

Botanikken i Enghaven, der er en del af Stavnskoltkilen, er beskrevet i Botaniske undersøgelser i Enghaven i Stavnsholt

 

Plejeplan.

December 2018 kom Forslag til plejeplan for Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård i høring til 13. januar 2019.

Juni 2019: Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård Plejeplan 2019-2024