Børstepigsvamp. Foto Hanne og Carsten Juel

Betegnes som sårbar (VU) på rødlisten 2019

Nyt fund af sjælden svamp sætter fokus på beskyttelsen af gamle træer

Artikel til Furesø Avis og Frederiksborg Amts Avis.

Af: Lisbet Heerfordt, Danmarks Naturfredningsforening, Furesø, 12.8.2011

Furesø kommune blev i 2009 regionens første Countdown kommune. Det betyder, at kommunen har forpligtet sig til at gå foran og yde en særlig indsats for at bevare den biologiske mangfoldighed, dvs. at gøre en særlig indsats for at sikre leve- og voksesteder for sjældne og truede planter og dyr. Der er udarbejdet en liste over, hvilke arter der er truede og i risiko for at uddø, den såkaldte Rødliste. I Furesø Kommune er naturen så rig og varieret, at vi har flere af de rødlistede arter at glæde os over, men samtidig forpligter det os til at passe på disse dyr og planters levesteder.

 

En af de arter, vi kan finde på Rødlisten, er en sjælden svamp, der hedder Børstepigsvamp. Den er tilknyttet biologisk værdifulde bøgeskove, fordi den næsten altid vokser på døende eller døde bøgetræer. Det specielle ved den er, at den næsten udelukkende vokser på gamle bøgetræer, dvs. træer på måske 200 eller 250 år, og især hvor andre træboende svampe har gjort grundigt forarbejde med at nedbryde træet. Det gør svampen særlig sårbar, hvis man ikke har en særlig strategi for at beskytte de meget gamle træer.

 

Ved rødlistevurderingen i 1997 er Børstepigsvamp vurderet som truet og sårbar, med en bestandsstørrelse på under 150 individer i Danmark, kun fundet på 25 lokaliteter efter 1980 og i klar tilbagegang. At svampen vurderes som sårbar betyder, at det vurderes, at der er stor sandsynlighed for, at den bliver akut truet i nær fremtid, hvis de negative påvirkninger fortsat får lov at virke. Af negative påvirkninger nævnes sankning og fjernelse af dødt ved på skovbunden og fældning af ”forstligt overmodne træer”. Det gør denne svamp til en af de arter, som vi i Furesø Kommune har et ganske særligt ansvar for ikke uddør, og det kan vi kun gøre ved at sikre den leve- og voksesteder.

 

I Furesø kommune har vi nogen af de finest bevarede gamle naturskove i hovedstadsregionen. Tidligere skovrider i Farum Skovdistrikt Poul Petersen skrev i 2008 om naturskovene ved Farum Sø: ”Danmarks Geologiske undersøgelse (GEUS) anser områdets bøge for at være efterkommere af den oprindelige danske bøg. Som følge af bevoksningens isolerede placering sker bestøvningen ved vindens hjælp ”internt” uden indblanding af pollen fra ikke hjemmehørende bøge, f.eks. fra hollandske bøge, som ofte optræder i de forstligt drevne skove. Frøene fra de lokale bøge har derfor bevaret den oprindelige arvemasse og planterne af frøene kaldes derfor ikke uden grund ”Farumbøge”.” Når vi vil sikre den biologiske mangfoldighed i vores kommune, er en af de meget konkrete ting vi kan gøre, at bevare den genetisk oprindelige Farumbøg, og at bevare vores naturskovsarealer.

 

I 1986 blev de tilbageværende naturskovsarealer i hovedstadsregionen kortlagt af Hovedstadsrådet. Skovene på Farum Søs nordbred er i denne kortlægning klassificeret som naturskov af national og international betydning. I disse områder vokser selvsåede bøge, der på nuværende tidspunkt er mere end 275 år gamle. Disse områder er mulige leve- og voksesteder for en svamp som Børstepigsvampen.

 

DN Furesø har fundet en træboende pigsvamp i naturskovsarealerne ved Farum Sø på et enkelt træ i 2008. Før dette på et enkelt træ et andet sted, også ved Farum Sø. I august 2011 har vi fundet en ny forekomst af Børstepigsvamp med mange frugtlegemer på et enkelt træ, og fået den bestemt af Jacob Heilmann-Clausen fra Københavns Universitet, som har foretaget rødlistevurdering af de træboende pigsvampe. Denne svamp er så sjælden, at Henning Knudsen, en af vores andre svampeeksperter, skriver følgende om bl.a. Børstepigsvampen:

 

”De fire kødede Børstepigsvampe går alle for at være spiselige, men de tre er så sjældne at de bør efterlades uforstyrret – man spiser jo heller ikke storke”.

 

Dette nye fund af den truede, rødlistede svamp Børstepigsvamp sætter nyt fokus på vigtigheden af at værne om vores gamle træer. Vi er som Countdown kommune ekstra forpligtede til at bevare levestederne for sjældne arter. Hvis denne art ikke skal forsvinde i vores kommune, skal vi gøre noget ekstraordinært for at bevare vores gamle Farumbøge, og vi skal sikre, at der konstant er gamle træer undervejs, som er på vej til at blive gamle nok, til at Børstepigsvampen kan etablere sig. Vi skal acceptere, at der i skovområderne vokser mange gamle træer, som er hullede og angrebet af svamp. Det giver levesteder for en lang række arter, fx vores fredede flagermus, men de er altså også helt nødvendige for at en af vores rødlistede arter kan overleve.

 

Hvis vi vil leve op til vores forpligtelse til at sikre, at biodiversiteten ikke går tilbage i vores kommune, må vi have en strategi for bevarelse af meget gamle træer, bevarelse af Farumbøgen og bevarelse af vores værdifulde naturskovsarealer.

 

NB 2020. På rødlisten 2019 har børstepigsvamp fået betegnelsen VU (sårbar)