Læs kommunens Spildevandsplan 2014-2017 her.

Kort over spildevandsledninger i Hareskovby

Kort over spildevandsledninger i Værløse

Kort over spildevandsledninger i Farum

 

Læs DN Furesøs kommentarer til spildevandsplanen her

 

Spildevandsoverløb. Det fremgår af kortbilagene til Spildevandsplanen, at der findes en antal spildevandsoverløb (overløbsbygværk) i kommunen.

 

Om kvælstofudledning.

Miljø- og Fødevareministeriet har offentliggjort tal der viser, at udledningen af kvælstof til vandmiljøet er steget i den sidste femårsperiode. En stor del af kvælstofmængden stammer fra landbruget.

Men der er også kvælstof i spildevand. Normalt bliver spildevandets kvælstof og andre næringsstoffer fjernet i rensningsanlæggene, så vandløb og havet ikke belastes.

Der er dog en risiko for at en del kvælstof og andre belastende næringsstoffer fra kloaksystemet alligevel når vores vandløb. I tilfælde af kraftig regn kan der ske overløb af kloakvand til vores vandløb. I Furesø Kommunens nyeste Spildevandsplan (2014-2017) med bilag er der vist 21 steder med risiko for overløb af blandet regnvand og spildevand. Overløbene fordeler sig med 13 til Tibberup Å/Jonstrup Å/Værebro Å systemet og 8 overløb til Mølleåsystemet med Farum Sø og Furesøen.

DN Furesø opfordrer kommunen til at udarbejde en ny spildevandsplan. Planen bør redegøre for tiltag, der reducerer og til sidst helt fjerner de belastende spildevandsoverløb.

 

Januar 2020 bragte Frederiksborg Amts Avis en artikel med titlen DN Furesø ønsker fokus på overløb