Debatindlæg

Stands udledning af spildevand og næringssalte også fra den sydlige del af Furesø Kommune.

.

Stands udledning af spildevand og næringssalte også fra den sydlige del af Furesø Kommune.

Urenset spildevand indeholder næringssalte som kvælstof og fosfor. Næringssaltene, især fosfor, påvirker mængden af planktonalger, vandet bliver uklart, ilten forsvinder og undervandsfloraen reduceres. Den økologisk tilstand forringes. Ingen af kommunens vandløb og søer er i ”god økologisk tilstand”, som målsætningen er ifølge vandplanerne. Desuden påvirker næringsstofferne ikke kun søer og vandløb her i kommunen, men også i nabokommunerne. Øresund er endestation for næringssaltene fra den nordlige del af kommunen.

Problemet har været kendt længe. Det er glædeligt, at politikerne i Furesø Kommune nu vil gøre noget ved kloakoverløbene til Farum Sø og Furesøen. Der er afsat penge til at stoppe overløbet i Doktorens Bugt og til at udvide forsinkelsesbassinet i Fredtofteparken. Desuden er det planen i en kommende delområdeplan, at se på de fælleskloakerede områder i Farum By og at fremme løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR).

Men hvad med den sydlige del af kommunen?

Kloakvandet fra den sydlige del af kommunen kommer til Måløv renseanlæg. Den tilladte mængde fosfor i udløbet fra Måløv renseanlæg er 10 gange højere end for Stavnsholt renseanlæg. Der udledes således 180 kg fosfor om året fra Stavnsholt renseanlæg mod 2-4 t fra Måløv renseanlæg (heraf stammer ca. en femtedel fra den sydlige del af Furesø Kommune). Med andre ord udleder Måløv renseanlæg 2-4 gange så meget fosfor fra spildevand fra Furesø kommune end kommunen udleder til Furesøen via Stavnsholt renseanlæg. Udløbet fra Måløv renseanlæg havner i Roskilde fjord. Der er desuden 7 kloakoverløb til Tibberup Å fra Hareskovby og et par stykker fra Værløse. Det betyder alt i alt, at den sydlige del af kommunen belaster naturen med langt mere fosfor end den nordlige del. Vi vil derfor opfordre kommunen til straks at iværksætte tiltag til at reducere overløb fra de fælleskloakerede områder også i den sydlige del af kommunen.

Rent regnvand, der ledes til kloak og renseanlæg, kommer ”snavset” ud af anlægget. Det er derfor vigtigt, at regnvand ikke ledes til renseanlæg. Dette er især vigtigt i den sydlige del af kommunen, idet Måløv renseanlæg udleder 10 gange mere forfor per liter modtaget vand end Stavnsholt renseanlæg.

DN Furesø kan derfor støtte kommunens målsætning om større lokal afledning af regnvand. Denne indsats bør dække hele kommunen, også den sydlige del.

Målestationen på Måløv rensningsanlæg. Denne dag var fosfatindholdet 0,8 mg/l