Nyhed

Fortsæt fredningen af Bregnerødområdet

Da DN i 2007 rejste en fredningssag for Stavnsholtkilen, var området nord for Bregnerød med i planerne. Efter ønske fra et flertal af politikere blev Bregnerødområdet dog taget ud inden den endelige fredning. Det har senere vist sig at være en dårlig ide ikke at beskytte området. Da forslag til råstofplaner (2016/2020) blev offentliggjort, var Bregnerødområdet udlagt som interesseområde for råstofgravning.

Dette rejste en storm af protester, der handlede både om natur, miljø og trafik. DN foreslog en ny fredning. I april 2021 meddelte kommunen et såkaldt §34 forbud mod bl.a. grusgravning i området. Furesø Kommune har derefter indledt en fredningssag for området og aftalt med DN, at foreningen er medrejser af fredningssagen. Formålet med fredningen er både at forhindre råstofgravning og at beskytte områdets naturværdier. Planen er at frede hele området afgrænset af den fredede Stavnsholtkile, Ravnsholt Skov og det fredede område ved Allerød Sø (fra 2015).

Ved den endelige revision (oktober 2021) af Råstofplanerne blev Bregnerødområdet ikke medtaget.

 

En fredning er ikke til hinder for den nuværende landbrugsdrift, men det er vigtigt at sikre landbrugsområdet nord for Bregnerød mod bymæssig anvendelse.

DN Furesø opfordrer Furesø Kommune til at fortsætte fredningssagen. En fredning sikrer naturværdier og sikrer, at området ikke igen bliver udpeget til interesseområde.