Storkeprojektet i Furesø

På Flyvestation Værløse har der i otte år ude i vestenden af området stået en storkerede på en høj pæl, men desværre uden at et storkepar er flyttet ind i reden. Traktorføreren fra Grantoftegård, som havde høslettet på Flyvestationens store åbne slette, havde dog tit storke på besøg bag traktoren når han høstede høet eller vendte det - det var storkene fra Gundsølille (se Storkene.dk) eller en stork fra reden i Veksø, som på lang afstand genkendte dette som et åbent spisebord.

Når det høje græs fjernes, eller høet vendes for at tørres, bliver der fri afgang til mus, mosegrise, padder, græshopper og regnorme i det lave græs.

I marts måned 2015 blev der sat yderligere tre storkereder op – hvorfor nu det, når denne ene rede i løbet af otte år ikke har medført, at storke har slået sig ned på Flyvestationen?

 

Storkebestanden syd for os

I Polen, Nordtyskland og Sydslesvig er storkebestanden gennem de sidste mange år gået kraftigt frem, år efter år, og der er nu en ”overskudspopulation”, der skal søge nye redemuligheder. I Skåne har et storkeprojekt fået storken tilbage med nær ved 100 ynglende par – flokke af skånske storke ses hvert efterår på træk over Sjælland, så det er kun et spørgsmål om tid, før trækkende storke igen indfinder sig på Sjælland og søger efter reder og egnede fødemuligheder.

På Flyvestationen er den store slette med moser og vådområder, set fra storkens synspunkt, et oplagt sted at søge føde og slå sig ned for at yngle. I nærheden ligger Værebro Ådal og Bundsådalen med store moser og enge; ligeså engene ved Præstesø ved Kirke Værløse – så teoretisk set skulle alt være i orden.

Furesø Kommune har planer om naturgenopretning i Bundsådalen og der er mange naturgenopretningsprojekter i Værebro Ådal fra Egedal og Roskilde kommuner helt ud til Roskilde Fjord, den kommende Nationalpark.

På selve Flyvestationen vil Naturstyrelsen, i samarbejde med DN-Furesø, undersøge mulighederne for at restaurere flere vandhuller og småsøer, samt hæve vandstanden flere steder for at få ”sjapvand” i græsset i foråret og forsommeren, hvor det ikke er i konflikt med jordforurening – disse tiltag vil ”booste” produktionen af padder, storkens grundføde i foråret.

 

Tre storkereder?

Hvorfor nu tre reder? – jo storken er glad for selskab og storke yngler gerne tæt på hinanden og tæt på mennesker. I foreningen Storkene.dk har man forsøgt at ”tænke som en stork” og er kommet frem til, at en gruppe af reder signalerer, at her er godt at være, her må være føde nok, her er så at sige en åben invitation til at bosætte sig!

Storkene.dk og DN-Furesø tror på, at storken vender tilbage som ynglefugl, hvis vi kan skaffe landskab med føde nok, fordi storkene trænger sig på sydfra – så nu gælder det om at være parate med både reder og et egnet landskab.

Rederne sættes op i marts måned 2015 i samarbejde mellem to frivillige organisationer samt grundejeren (Naturstyrelsen) og Furesø Kommune. Rederne bekostes af DN-Furesø, Naturstyrelsen og Furesø Kommune og rederne opsættes tæt ved hinanden i et område øst for Herculeshangarerne, der for nuværende er afspærret men frit synligt fra offentlige områder – foreningen Storkene.dk sørger for redestativerne og redematerialet.

Storke er ikke bange for mennesker under rederne; i gamle dag byggede storkene reder på bondegårde, kirker og offentlige bygninger, også midt i byerne. Storke er heller ikke bange for menneskelige aktiviteter i nærheden, så aktiviteterne på startbanerne og i det øvrige område ikke vil forstyrre storkene, når de spankulerer i græsset på sletten.

 

Storken som indikator

Storken er toppen af fødekæden i det åbne landskab (sammen med rovfugle, grævling og ræv) og vilde storke vil være en flot indikatorart for en varieret, mangfoldig natur; storken skal nemlig have et meget bredt fødegrundlag for at ville slå sig ned: frøer, som alle jo ved, men også et bredt udbud af orme, insekter og små pattedyr som mus, mosegrise og muldvarpe – storken æder alt hvad den kan gabe over. Den tager også fisk på samme måde som fiskehejren.

Så det vil være en ”blåstempling” af den store indsats som myndighederne, i samarbejde med de flere frivillige organisationer, gør for at sikre mangfoldigheden (biodiversiteten) i Furesø Kommune, hvis vi sammen kan få vilde storke tilbage til området. Tekst Alf Blume 2015

 

Kommer den til Flyvepladsen?

Foto Alf Blume