Debatindlæg

Ikke P-pladser i naturen

I forbindelse med planlægning af ny lokalplan for Farum Vest, har det været foreslået at inddrage enten fredskov eller dele af fredningen til P-pladser. DN Furesø har derfor sendt dette brev til Furesø Kommune:

17. september 2019

Til Furesø Kommune 

 Udvalget for Byudvikling og Bolig.

 

Vedrørende ny lokalplan for Farum Vest.

Forvaltningen er bemyndiget til at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg og ny lokalplan for Farum Vest.

FC Nordsjælland og Farum Boldklub har ønsket at opføre en dome i området. En placering af domen indenfor lokalplanområdet øger presset på parkeringspladser. Konsulentfirmaet Cowi har foreslået flere mulige placeringer af et nyt parkeringsområde: Langs Lillevangsvej, i fredskoven nord for området eller i P-hus/P-kælder.

DN Furesø er modstander af, at der inddrages grønne områder til formålet. Dette ville være i modstrid med kommunens grønne profil.

Området øst for Lillevangsvej er en del af Farum Vest fredningen. I fredningsbetingelserne er anført:

Stk 3. På de dele af matr. nr. 11b og 10ez, der ligger udenfor skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelsesloven paragraf 17, kan der, efter fredningsnævnets forudgående godkendelse af placering og udformning, opføres bebyggelse og anlæg til offentlige formål.

DN Furesø vil gerne anføre, at FC Nordsjælland A/S er et internationalt aktieselskab. Parkeringspladserne er en del af faciliteterne knyttet til professionel fodbold, hvilket ikke kan siges at være et offentligt formål. DN Furesø mener derfor, at Fredningsnævnet ikke bør give tilladelse til placering af P-pladser i fredningen.

Bemærk i øvrigt at omtrent halvdelen af den foreslåede P-plads langs Lillevangsvej ligger indenfor skovbyggelinjen, for denne del kan Fredningsnævnet ikke give tilladelse, jf. stk 3.

DN Furesø mener, at alle P-pladser bør placeres indenfor lokalplanområdet. Vi er desuden imod, at der bygges højere end de eksisterende bygninger i området.

 

Vi håber, at disse bemærkninger vil indgå i det videre arbejde med lokalplanen for Farum Vest.

 

Med venlig hilsen

 Carsten Juel