Debatindlæg

Hjælp Furesøen

Furesøen er stærkt belastet med fosfor.

Furesøen er stærkt forurenet med især fosfor, der sammen med kvælstof virker som gødning for planktonalger. Planktonalgerne gør vandet uklart. Den store ophobning af fosfor skyldes den massive udledning af urenset spildevand især i 1950’erne og 1960’erne. Fra midten af 1970’erne er spildevandet blevet renset, hvilket har medført, at udledningen af fosfor er faldet dramatisk.

Søen er dog ikke blevet klarvandet. Dette skyldes, at bundlaget stadig indeholder en meget stor mængde fosfor. Mængden af opløst fosfor overstiger Vandområdeplanernes anbefalinger for at nå målet om god økologisk tilstand.

Der er to måder, den store mængde opløste fosfor i Furesøen kan mindskes. Fosfor kan med tiden bindes kemisk og bundfældes sammen med dødt organisk materiale, eller fosfor kan udvaskes og føres med strømmen længere ned af Mølleåen.

Fjernelsen af fosfor har dog lange udsigter. Den mængde fosfor, der udvaskes fra Furesøen og føres væk med strømmen, overgås nogle år af den mængde fosfor der tilføres søen. Tilførslen af fosfor skyldes hovedsageligt kloakoverløb. I tilfælde af kraftig regn føres urenset eller opblandet spildevand ud i søen flere steder.

Ifølge den gamle spildevandsplan 2014-2017 er der 8 kloakoverløb til Farum sø og Furesøen.

DN Furesø opfordrer derfor Furesø Kommune til snarest at lave en ny spildevandsplan. Planen bør redegøre for tiltag, der reducerer og til sidst helt fjerner risikoen for de belastende spildevandsoverløb. Fjernelsen af overløb bør ske nu, uanset de langsigtede planer om en ny spildevandsstruktur.