Debatindlæg

Fodboldbane forurener sø

Udledningerne fra fodboldbane overstiger miljøkvalitetskravet

De mange små og store søer er en del af Furesø Kommunes smukke natur. Det er vigtigt at passe på søerne og at fremme deres biodiversitet. Søerne kan være truet af vand fra veje og huse, kunstgødning, sprøjtning mm. Der findes desværre ikke data, som beskriver alle de mindre søers biologiske tilstand og de miljøpåvirkninger, de udsættes for.

I forbindelse med planerne om en kunstgræsbane i Hareskovby er der dog indhøstet data, som beskriver forholdene for et par mindre søer. Pavillonsøen i Hareskovby modtager drænvand fra den eksisterende fodboldbane. Analyser af drænvandet har i flere år vist værdier for kvælstof og kobber over miljøkvalitetskravene for ferskvand. En enkelt måling for kobber viste en værdi 28 gange over grænseværdien. Overskridelsen kan skyldes kraftig brug af kunstgødning, jord brugt til opfyldning eller noget andet. Kommunen har været vidende om denne forurening i flere år, uden at der er grebet ind. Mon kommunen har givet sig selv udledningstilladelse?

Om det står lige så slemt til for kommunens andre søer vides ikke. Men eksemplet viser, at de små søer kan være udsat for store miljøbelastninger, i mange tilfælde uden at vi ved det. I DN Furesø håber vi, at situationen ikke er helt så slem for andre af kommunens søer.

På landsplan er landbruget utvivlsomt den store udleder af næringssalte og mikronæringsstoffer til vandmiljøet, men andre bidrager også, som dette viser.

Oveni dette vil man så lægge en kunstgræsbane.