Økologiske forbindelser.
Kommunen er pligtig til at udlægge økologiske forbindelser i overensstemmelse med de statslige retningslinjer (kilde Miljøministeriet: ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013” og den tilsvarende publikation fra 2009).

I publikationen hedder det ”Kommunen skal udpege økologiske forbindelser, der forbinder eksisterende naturområder indbyrdes”. Hensigten med disse forbindelser er ”at sikre sammenhængende naturområder og muligheder for vandring og spredning af arter af vilde dyr og planter”. ”Kommunen skal med retningslinjer sikre, at den biologiske mangfoldighed og spredningsmulighederne for de vilde planter og dyrearter ikke forringes. Der skal fastlægges retningslinjer, som sikrer, at det samlede naturnetværk beskyttes mod indgreb i form af byvækst, veje, og andre tekniske anlæg”.

De udpegede økologiske forbindelser har betydning fx. ved udarbejdelsen af lokalplaner.

 

 

kan findes på nettet

Økologiske forbindelser i Furesø Kommune.

De økologiske forbindelser i kommunen er beskrevet i kommuneplan 2013.

I paragraf 6.41 og 6.42 står:

Natur.
6.41 Naturområder og økologiske forbindelser danner tilsammen et naturnetværk. Der må ikke foretages ændringer, som overskærer de økologiske forbindelser, reducerer eller i øvrigt forringer den biologiske mangfoldighed og spredningsmulighederne for de vilde plante- og dyrearter inden for det samlede naturnetværk, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger. Spredningsmulighederne for planter og dyr skal søges øget gennem forbedring af eksisterende naturområder eller ved etablering af nye naturområder.
6.42 På arealer udpeget til potentiel natur skal byggeri og anlæg så vidt muligt undgås. Eventuelt nødvendigt byggeri og anlæg skal udformes, så det ikke forhindrer, at et areal udpeget til potentiel natur i fremtiden kan genetableres som våd eller tør natur.

 

De økologiske forbindelser fremgår af oversigtskortet 6.15 side 98 i Kommuneplan 2013: